31 marca 2014 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. (Dz. U. 31.03.2014 r., poz. 420)

Podstawą do zmiany i uchylenia poprzedniego uregulowania jest opublikowanie 29 marca nowej unijnej decyzji wykonawczej komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 47).

Decyzja ta przypomina, że w 2005 r. UE przyjęła plan zwalczania ASF u dzików w Sardynii. W 2014 r. wystąpiły przypadki ASF u dzików w Polsce i Litwie, i „Aby skoncentrować środki zwalczania choroby i zapobiec jej rozprzestrzenianiu się, a także aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu w Unii i uniknąć nieuzasadnionych barier w handlu nakładanych przez państwa trzecie, decyzjami wykonawczymi Komisji 2014/93/UE i 2014/134/UE, obowiązującymi do dnia 30 kwietnia 2014 r., ustanowiono - w trybie pilnym i we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi - unijny wykaz zakażonych obszarów w tych państwach członkowskich".

Przyjęto, że „Pod względem ryzyka rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń, przemieszczanie różnych towarów pochodzących od świń stwarza różne poziomy ryzyka. Zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności z 2010 r. zasadniczo przemieszczanie żywych świń, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od świń z obszarów zakażonych stwarza wyższe ryzyko pod względem narażenia i konsekwencji niż przemieszczanie mięsa, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych. Dlatego też należy zakazać wysyłania żywych świń, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, produktów ubocznych pochodzenia wieprzowego, a także niektórych rodzajów mięsa, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych z wyznaczonych stref państw członkowskich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji. Zakaz obejmuje wszystkie gatunki świniowatych, wymienione w dyrektywie Rady 92/65/EWG."

Zabroniono wysyłania żywych świń z obszarów wymienionych w załączniku część II. (poniżej) Przewidziano też odstępstwa: zakaz ten może być uchylony pod pewnymi warunkami i po ich spełnieniu świnie mogą być wysyłane na inne obszary na terytorium tego samego państwa.
Przemieszczaniu zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego towarzyszyć muszą świadectwa zdrowia.