PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Za szkody łowieckie zapłaci koło albo PZŁ

Za szkody łowieckie zapłaci koło albo PZŁ Fot. Shutterstock

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 28-02-2018 12:51

Tagi:

Posłowie opowiedzieli się m.in. za tym, aby odpowiedzialność za szkody przechodziła z koła na PZŁ, uregulowali też zasady wyłączania ziemi spod polowania.Długa lista zgłoszonych poprawek i dużo krótsza (choć też długa) poprawek przyjętych – to wynik dzisiejszych prac połączonych komisji rolnictwa i środowiska nad nowelizacją Prawa łowieckiego.

Więcej o zgłoszonych poprawkach: Sejm: Posłowie chcą kolejnych zmian w projekcie noweli Prawa łowieckiego

Lista poprawek w załączniku.

Odrzucona została m.in. poprawka 11, zgłoszona przez PSL, przewidująca, że czynsz dzierżawny będzie przypadał także rolnikom i poprawka 17 autorstwa PO zakładająca, że do wykonywania polowania nie używa się amunicji wykonanej z ołowiu.

Równą liczbę zwolenników i przeciwników miała popr. 19, zabraniająca „strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych;” - zapowiedziano zmianę tego zapisu w Senacie, spodziewając się jej przyjęcia, co jednak nie nastąpiło – być może więc zmiana tu jednak nastąpi.

Odrzucono też poprawkę 20, zabraniającą wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 16. roku życia – ale, co ciekawe, poprawka zabraniająca polowania przy udziale dzieci do 18. roku życia była już o włos od przyjęcia – tu też liczba zwolenników i przeciwników zakazu była równa.

Nie będzie obowiązku ewidencjonowania postrzeleń i nieodnalezienia zwierzyny w książce ewidencji polowań. Nie ma też zgody komisji na elektroniczne powiadamianie o planowanym polowaniu (24 popr.)

Odrzucono (7 posłów za, 13 przeciw) 25 poprawkę PO, wracającą do przywrócenia zasad szacowania szkód przez wojewodę – przy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody łowieckie i kół za szkody wyrządzone podczas polowań (brzmienie PŁ w wersji obowiązującej, a zawieszonej obecnie do 1 stycznia 2019 r.). Podobny los spotkał poprawkę PSL, zakładającą odpowiedzialność podobnie jak poprzednia – ale szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań przez ARiMR. Nie będzie obowiązku badań dla posiadaczy broni – przeprowadzania ich co 5 lat domagała się PO w popr. 49.

Nie przyjęto też poprawki zgłoszonej przez PSL, dotyczącej zwiększenia odpowiedzialności Skarbu Państwa, który miałby odpowiadać za szkody wyrządzone przez  żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry, kruki, kormorany, żurawie tu zmiany wymaga ustawa o ochronie przyrody, czego nie wykluczono w przyszłości.

Posłowie opowiedzieli się m.in. za tym, aby odpowiedzialność za szkody przechodziła z koła na PZŁ, uregulowali też zasady wyłączania ziemi spod polowania.

W szczególności, posłowie przyjęli poprawki proponowane przez PiS, a dotyczące:

·         Popr. 3, dotyczącą sposobu inwentaryzacji: „W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwych nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji.”;

·         Popr. 5, wprowadzającą: „zakaz – poza polowaniami i odłowami – płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny”.

·         Popr. 7 - Zakładającą obecność przedstawiciela izby rolniczej przy wyznaczaniu obwodu łowieckiego

·         Popr. 8 i zw. z nią 37 - w art. 1 w pkt 6 art. 27b nadającą brzmienie:

„Art. 27b. 1. Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej.

2. Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.

3. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

4. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.

5. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne:

1) od dnia następującego po dniu jego złożenia – w przypadku, gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;

2) od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego – w przypadku, gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;

3) od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.

6. W przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania starosta zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania odpowiednio organ właściwy do wydzierżawienia obwodu albo ministra właściwego do spraw środowiska.

7. Organ właściwy do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania – minister właściwy do spraw środowiska są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania. ”;

·           popr. 37 o treści: w art. 1 w pkt 25 w art. 48 pkt 7 nadać brzmienie:

„7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 – do dnia następującego po dniu:

a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo

b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo

c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.”;

 

·         popr. 10 o treści: „w art. 29a w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub na wniosek właściwej izby rolniczej - w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych”;

·         Popr. 15, przewidującą, że w skład Zarządu Głównego wchodzi m.in. „Łowczy Krajowy – powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Łowieckiej;”

·         Popr. 16 mającą na celu ustalenie zasad wypłaty odszkodowań – jeśli nie zapłaci ich koło, zapłaci PZŁ, zasada miałaby wyglądać następująco: w art. 1 w pkt 10 lit. a nadać brzmienie:

„a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. W przypadku likwidacji koła łowieckiego, gdy majątek koła łowieckiego nie jest wystarczający na pokrycie zobowiązań koła z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1, Polski Związek Łowiecki odpowiada za te zobowiązania koła łowieckiego.

2b. W przypadku uchybienia przez koło łowieckie terminowi, o którym mowa w art. 46c ust. 8 lub art. 46e ust. 3, Polski Związek Łowiecki ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania tego koła z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przysługuje roszczenie regresowe do członków zarządu koła łowieckiego. Członek zarządu koła łowieckiego może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wykaże, że nie ponosi winy za niewywiązanie się przez koło łowieckie z zobowiązania z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1.

2d. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przysługuje roszczenie regresowe do koła łowieckiego.”.”;

·         Popr. 29 i 34 - protokół z oględzin i szacowania sporządza się niezwłocznie

·         Popr. 40 wyłączającą członków kół łowieckich z szacowania w imieniu nadleśnictwa.

Teraz projekt czeka już tylko na głosowanie w Sejmie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (21)

 • Anna 2018-04-05 12:23:30
  Jestem żona myśliwego i proponuje abyśmy Wszyscy myśliwi i ich sympatycy - oddali broń. Tak na pięć lat. Zamykamy działalność. Koła zamykamy. A nasi politycy niech sobie sami te szkody szacują, płacą, wykonują plany.
  Tylko osoby mające myśliwych w rodzinie- wiedzą kim naprawdę są myśliwi - to prawdziwi przyjaciele przyrody. Bolą te uwagi i nienawiść płynąca od pseudoekologów i wielkoprzemysłowych już właścicieli ziemskich. Nic się nie liczy tylko pieniądz. Aż przykro jakich czasów dożyliśmy. Nie będę używała innych argumentów, jacy to myśliwi dobrzy a źli nawozowi pseudorolnicy. Bo wiem swoje - mieszkam na wsi, obok mam chlewnię na 10 tys. sztuk trzody, następne sąsiad chce jeszcze budować, nic pozostali mieszkańcy wsi zrobić z tym nie mogą. I tego pseudoekolodzy się nie czepiają. Zobaczcie film świński interes o farmach Smithfieldfood w Polsce. Dlaczego "nibyrolnicy" nas trujecie? Sami dla siebie świnia w buchcie a dla nas ta z wielkiej chlewni.
 • Rolnik z gminy żarów 2018-03-08 09:12:08
  No to teraz wyłączymy 600 ha tym błaznom z koła łowieckiego.
  Jeszcze ani razu rzetelnie do szacowania szkód nie podeszli.
 • rolnik polski 2018-03-02 07:36:37
  @WITEK - czy warunkiem przyjęcia do twojego koła jest zrzeczenia się odszkodowań (co jest nagminne)? Co do odszkodowania za ziemniaki to plon 50 ton z ha nie jest niczym nadzwyczajnym, na 25 tys odszkodowania cena to 50 gr/kg. Były lata, że ziemniak trzymał cenę i do hurtowni sprzedawałem nawet po 1 zł/kg. U mnie plony na 4 klasie ziemi to 25-30 ton handlowy i 10-15 ton paszówki z ha, więc odszkodowanie na 25 tys za ha jak najbardziej realne. @ Myśliwy - część postulatów typu 250 metrów czy więcej to wyłącznie wasza zasługa patrz programy o strzelaniu śrutem po ludziach czy kule w domu jak byście przestrzegali regulaminu zakazu strzałów w kierunków domów itp to by nie było tematu. Co do wyłączeń ziemi - czas własność szanować i tak jest ona w naszym kraju traktowana po macoszemu względem innych krajów bo do USA to mamy przepaść w tym zakresie.
 • Myśliwy 2018-03-02 06:31:01
  A czy nie widzicie jak absurdalne są niektóre poprawki? Z jednej strony możliwość wyłączenia gruntów z obwodu łowieckiego, z drugiej jakieś głupawe i nierealne zapisy o odpowiedzialności PZŁ za szkody. I kolejny rodzynek - zakaz polowań w odległości mniejszej niż 250m od zabudowań. Ale dziki będą miały radochę niszcząc bezkarnie uprawy pod nosem gospodarzy.
 • arszczecin 2018-03-02 00:42:04
  Wicia, co wspólnego jest pseudoutylizacji z płatnością za szkody? Pokazać ci gdzie patroszyłeś truchłai?
  Podaj procent zmniejszenia szkody przy użyciu pastucha?
  Nie widzę potrzeby grodzenia z uwagi na brak skuteczności, ale ja ci dam pastucha, ba sieciówkę , i drut, i słupki. Ty grodź se i pilnuj. I zmiotki na nęciska.

  Za 40 ha qq w 100% styranej , 40 t/ha na 4000 zł odszkodowania z całości z pieczątką biegłego sądowego na protokole koła. Czy to nie próba wyłudzenia?

  Teraz ustawa. Nam się poprawi. Nie Wy szacujecie, nie wypędzicie nas z pola, mamy 1 dodatkową instancje odwoławczą.
  Wam się spierniczy, bo nie Wy szacujecie, nie utrudnicie zgłosić szkody, przyjedziecie na szacowanie w terminie, nie wciśniecie złej agrotechniki, nie zaniżycie wag i wielkości.
  Trzeba było pilnować debili.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.208.187
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.