Zgodnie z nowym rozporządzeniem do dnia 31 marca każdego roku Państwa Członkowskie mają obowiązek powiadomić Komisję o liczbie uznanych organizacji producentów, ich zrzeszeń i organizacji międzybranżowych oraz o ich rocznej wielkości produkcji zbywalnej mleka surowego – informuje FAMMU/FAPA. Dostarczane także mają być informacje o liczbie wniosków o uznanie, przedstawionych przez w/w podmioty, które zostały odrzucone oraz o liczbie podmiotów, którym cofnięto uznanie z podaniem uzasadnienia decyzji.

Nowe regulacje nakładają na organizacje producentów i ich zrzeszenia obowiązek powiadamiania do dnia 31 stycznia każdego roku o ilości mleka objętych negocjacjami umownymi oraz o ilości mleka surowego, która została faktycznie dostarczona w ramach umów wynegocjowanych przez daną organizację producentów w poprzednim roku kalendarzowym. Do dnia 15 marca każdego roku Państwa Członkowskie mają obowiązek powiadomienia Komisji o całkowitej ilości mleka surowego dostarczonej na ich terytorium w ramach umów wynegocjowanych przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia w poprzednim roku kalendarzowym oraz o liczbie przypadków, w których krajowe organy ds. konkurencji podjęły decyzję o ponownym rozpoczęciu danych negocjacji lub niedopuszczeniu do ich prowadzenia.

Nowe rozporządzenie określa także noty podsumowujące dla regulacji podaży sera o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym oraz dla decyzji Państw członkowskich o tym, czy dostawy mleka surowego przez rolnika do przetwórcy muszą być przedmiotem pisemnej umowy między stronami.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 weszło w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Całość: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0039:0040:PL:PDF

Podobał się artykuł? Podziel się!