Rozporządzenie wdraża postanowienia art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia szkolenia są zaplanowane tak, by zapewniały użytkownikom środków ochrony roślin, dystrybutorom i doradcom zdobycie wystarczającej wiedzy dotyczącej tematów wymienionych w załączniku I dyrektywy 2009/128/WE, z uwzględnieniem ich różnych ról i obowiązków. W związku z tym w rozporządzeniu przewidziano następujące rodzaje szkoleń:

- dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin,

- w zakresie integrowanej produkcji roślin,

- w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,

- w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych lub stosowanego w kolejnictwie,

- w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym,

- w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji,

- w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem przeznaczonym do stosowania tych środków, montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie,

- w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

- w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin obejmują szkolenia podstawowe oraz szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły wcześniej szkolenie podstawowe. W rozporządzeniu określono odrębne programy szkoleń podstawowych i uzupełniających oraz czasu trwania tych szkoleń.

W programach szkoleń większy nacisk został położony na zagadnienia związane z wdrażaniem zasad integrowanej ochrony roślin oraz ograniczaniem zagrożeń wiążących się ze stosowaniem środków ochrony roślin, w szczególności ochronie środowiska wodnego oraz owadów zapylających.

Ponadto rozporządzenie określa wymagania dla podmiotów prowadzących szkolenia w wyżej przedstawionym zakresie tj. warunki organizacyjno-techniczne, kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń, maksymalną liczbę osób w grupie, zakres i sposób dokumentowania szkoleń, zakres danych przekazywanych organom nadzorującym oraz termin przekazywania tych informacji, a także wzór zaświadczenia.

Proponowane w rozporządzeniu regulacje zostały oparte na rozwiązaniach przyjętych w przepisach dotychczasowych. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie dotychczasowych przepisów do nowych wymagań, związanych z implementacją do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2009/128/WE.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!