Na mocy umowy wydzierżawiający oddaje dzierżawcy grunt do odpłatnego używania i pobierania pożytków. Dzierżawca ze swej strony zobowiązuje się uiszczać czynsz Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Bez  takiej zgody rolnik nie może również poddzierżawiać przedmiotu umowy.


Jak sporządzić bezpieczną umowę dzierżawy?


Przy sporządzeniu umowy dzierżawy powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów, które określą prawa i obowiązki stron. Po pierwsze kwestia forma zawarcia umowy zależna jest od czasu na jaki została zawarta dzierżawa. Forma pisemna albo ustna, obowiązuje, gdy grunt jest wydzierżawiany na krótszy niż 1 rok okres czasu, natomiast, w sytuacji dzierżawy na okres dłuższy niż 1 rok wymagana jest forma pisemna. Jeśli w umowie nie określono daty zakończenia okresu dzierżawy, poczytuje się, że umowa taka została zawarta na czas nieoznaczony.


Bardzo ważną kwestią w konstruowaniu umowy dzierżawy jest wpisanie terminu uiszczania czynszu dzierżawnego, jeśli go nie ustalimy, czynsz dzierżawny będzie płacony przez dzierżawcę co pół roku "z dołu", zatem pierwszą kwotę należności z tego tytułu otrzymamy od dzierżawcy dopiero po upływie pół roku od dnia udostępnienia mu gruntu.


Umowę dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony można w każdym momencie wypowiedzieć, zachowując termin wypowiedzenia przewidziany w umowie lub w ustawie. W przypadku braku odmiennej umowy, dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.


Do jakiego organu umowa dzierżawy wymaga zgłoszenia i jakie to rodzi skutki?


Przede wszystkim umowa dzierżawy ważna jest dla celów ubezpieczeniowych. Właściciel bądź dzierżawca użytków rolnych chcąc podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników, powinien zarejestrować zawiązaną umowę w ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi starostwo. Po ujawnieniu umowy w operacie ewidencji gruntów i budynków starosta przesyła informację do KRUS-u.