Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce regulują: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 645) oraz rozporządzenia wykonawcze. Należy zaznaczyć, że procedury zatrudniania pracowników do prac sezonowych uzależnione są od obywatelstwa danego pracownika, ale co do zasady cudzoziemcy podejmują pracę na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pracę. Istnieje jednak wiele wyjątków od tej zasady i jednym z nich jest możliwość wykonywania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia. Takie rozwiązanie można przyjąć w sytuacji zatrudniania pracowników spoza krajów Unii Europejskiej, jak: Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Gruzja - mamy tu do czynienia z najprostszą procedurą, trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych obowiązkach, które bezwzględnie należy spełnić, aby zatrudnienie pracownika było legalne.

UPROSZCZONA PROCEDURA

W przypadku zamiaru zatrudnienia pracowników będących obywatelami Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy można zastosować uproszczoną procedurę ich zatrudniania zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.1 Warunkiem zastosowania tej uproszczonej procedury jest to, że obywatele ww. krajów wykonują pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, co oznacza, że od pierwszego dnia pracy na terenie Polski należy liczyć rok, w ramach którego okres faktycznego wykonywania pracy nie może przekroczyć 6 miesięcy. Okres dopuszczalnego zatrudnienia nie musi być wykorzystywany w sposób ciągły, jednak ważne jest, by łączny okres pracy wykonywanej np. w kilku krótszych okresach nie przekroczył 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli okresy rzeczywistego wykonywania pracy przez cudzoziemca nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy, wtedy istnieje możliwość zarejestrowania kolejnego oświadczenia. W takim wypadku zgodnie z tym rozporządzeniem zatrudnienie cudzoziemca jest możliwe bez konieczności wcześniejszego uzyskania zezwolenia na pracę.