Utrzymywanie na użytkach rolnych obszaru proekologicznego to w nowej WPR trzecia praktyka rolnicza korzystna dla klimatu i środowiska – po dywersyfikacji upraw i utrzymywaniu istniejących trwałych użytków zielonych.

W przypadku gdy grunty orne gospodarstwa rolnego  obejmują więcej niż 15 hektarów, rolnik zapewnia, aby od dnia 1 stycznia 2015 r. obszar odpowiadający przynajmniej 5 proc. gruntów ornych gospodarstwa rolnego, które rolnik zadeklarował we wniosku o wsparcie, był obszarem proekologicznym – przewiduje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

W przyszłości obszar ten ma być zwiększony do 7 proc. (rozstrzygnie się to ostatecznie 31 marca 2017 r.)

Do dnia 1 sierpnia 2014 r. państwa członkowskie zadecydują, że jeden lub większa liczba następujących obszarów mają być uważane za obszary proekologiczne:

a) grunty ugorowane;

b) tarasy;

c) elementy krajobrazu, w tym takie elementy przylegające do gruntów ornych gospodarstwa, które w drodze odstępstwa od art. 43 ust. 1 niniejszego rozporządzenia mogą obejmować elementy krajobrazu, które nie zostały uwzględnione  w obszarze kwalifikującym się zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013; (daje on Komisji możliwość wydania „przepisów służących do ustanowienia definicji podstawy obliczania pomocy, włącznie z zasadami postępowania  w pewnych przypadkach, gdy obszary kwalifikowalne obejmują charakterystyczne cechy krajobrazu lub drzewa; takie przepisy umożliwią państwom członkowskim w odniesieniu do obszarów będących trwałymi użytkami zielonymi automatyczne uznawanie rozproszonych charakterystycznych cech krajobrazu i rozproszonych drzew, których łączny obszar nie przekracza pewnego odsetka działki referencyjnej, za część kwalifikującego się obszaru, bez konieczności uwzględniania ich na sporządzanych w tym celu mapach”).