Projekt ustawy wprowadza zmiany w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, objętego PROW-em. W tej materii zostaną zawarte umowy o przyznanie pomocy obejmującej okres do 30 czerwca 2015 r., a nie – jak do tej pory – na okres jednego roku.

Proponowane zmiany dotyczą również Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dają możliwość wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznawania pomocy, jeżeli kwota pomocy z przyczyn niezależnych od agencji nie może być przekazana na rachunek rolnika.

Ustawa określa także zasady odstępowania od windykacji kwoty należności lub nadmiernie pobranych płatności wykonywanych w ramach następujących działań: Renty strukturalne, Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, Program rolnośrodowiskowy, jak również działania: Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne. Kwota windykacji ustalona jest na poziomie nie wyższym niż 100 euro.

Projekt ustawy zmienia termin „jednostka doradztwa rolniczego” na termin „wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego”. Pozwoli to na rozdzielenie
kompetencji i przekazanie Centrum Doradztwa Rolniczego odpowiedzialności za nadawanie uprawnień w zakresie doradztwa oraz kontrolę prywatnych podmiotów doradczych. Centrum doradztwa rolniczego nie będzie zajmowało się świadczeniem pomocy doradczej rolnikom. Funkcje te przejmą wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Ponadto projekt ustawy umożliwia powoływanie wojewódzkich grup roboczych do spraw krajowego systemu obszarów wiejskich. Komisja zobligowała zarządy województwa do utworzenia tych grup. Projekt przewiduje możliwość ich utworzenia. Podstawową funkcją tych grup będzie opiniowanie planów działania i rocznych sprawozdań z realizacji planów. Grupy będą rekomendowały zatwierdzenie projektów działań dla poszczególnych województw i monitorowały działania sekretariatów KSOW w województwach. Zmiany m.in. dają samorządowi wojewódzkiemu możliwość wydawania lokalnym grupom działania wytycznych i prowadzenia kontroli tychże grup, czy ich działania są zgodne z przepisami prawa i celami wyznaczonymi w lokalnych strategiach rozwoju. Inne zmiany pozwalają organom administracyjnym i jednostkom organizacyjnym im podległym na zawieranie między sobą porozumień określających tryb i zakres współpracy.