Nowelizacja jest wynikiem zmiany PROW, zaakceptowanej w Komisji Europejskiej 9 grudnia 2016 r.

Zmniejszono limity w ramach poddziałań:

1.       Płatności dla rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi – o 100 mln euro;

2.       Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – o 25 mln euro;

3.       Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – o 75 mln euro.

Celem tej zmiany była m.in. realokacja środków.

Zwiększono limit na pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw – o 139 569 863 euro, oraz na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - o 65 430 137 euro. Obie zmiany wprowadzono z przeznaczeniem dla podmiotów z obszarów dotkniętych ASF. Jak zapewnia ministerstwo w uzasadnieniu projektu, zmniejszenie limitów nie spowoduje, iż w ramach toczących się postępowań przyznanie pomocy mogłoby zostać odmówione ze względu na brak limitu po proponowanych zmianach.

Wprowadzono odrębne limity dla operacji w ramach poddziałania pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw oraz pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, w podziale na operacje dotyczące gospodarstw prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku z ASF oraz pozostałe operacje.

W ramach poddziałania wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof wprowadzono rozróżnienie dwóch grup wnioskodawców:

- spółek wodnych

- rolników na obszarach ASF.

Uwzględniając je, wprowadzono odrębne limity na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF (20 mln euro) oraz zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych  (ok. 79,5 mln euro).