W nowym akcie wykonawczym utrzymano większość rozwiązań przewidzianych w obowiązującym do tej pory rozporządzeniu ze stycznia 2009 r. Przygotowanie nowego rozporządzenia, dotyczącego niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR), wynika z dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań Unii Europejskiej odnoszących się do pomocy publicznej w rolnictwie.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, ARMiR będzie udzielać pomocy rolnikom na:

- inwestycje w gospodarstwach, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków oraz na zakup ziemi w ramach pomocy de minimis, - utworzenie lub rozwój gospodarstwa przez młodego rolnika, - wznowienie produkcji w gospodarstwach i działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych m.in. przez suszę, grad, deszcz nawalny, powódź, huragan, - zbiór transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich.

Pomoc przewidziana w rozporządzeniu obejmie także kształcenie mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymywania pożyczek i kredytów studenckich. Podwyższono do 1000 zł wysokość dochodu na osobę w rodzinie jako podstawę ubiegania się o kredyt studencki. Rozporządzenie określa ponadto, że pomoc może zostać przeznaczona na realizację innych zadań, które wynikają z polityki państwa dotyczącej rolnictwa. Do rozporządzenia dołączono załączniki, w których znalazły się szczegółowe wykazy działalności rolniczej oraz inwestycji objętych pomocą. O pomoc mogą ubiegać się zarówno duże podmioty, jak i mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pomoc na inwestycje

Określono maksymalny próg łącznej pomocy:

- 40 proc. kwoty udzielonego kredytu na gospodarstwo rolne/dział specjalny produkcji albo w przetwórstwie produktów rolnych, - 60 proc. kwoty kredytu bankowego dla rolnika, który w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończył 40. roku życia, a gospodarstwo leży na terenie z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, - 40 proc. kwoty kredytu na realizację niektórych inwestycji w rybactwie śródlądowym lub w przetwórstwie ryb.

Podwyższono z 50 do 60 proc. wysokość łącznej pomocy na inwestycje w gospodarstwie (dziale specjalnym produkcji rolnej) położonym na terenie z ograniczeniami naturalnymi i innymi oraz dla młodych rolników.

Do 5 mln zł zwiększono kwotę kredytów na inwestycje w gospodarstwie rolnym, natomiast w przypadku rybactwa śródlądowego zmniejszono wysokość kredytu do 8 mln zł. Kwoty kredytów bankowych na inwestycje nie mogą przekraczać: 5 mln zł - gospodarstwo rolne; 8 mln zł - dział specjalny i rybactwo śródlądowe; 16 mln zł - przetwórstwo produktów rolnych, ryb, itp.