Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zawiera zmiany dotyczące rezygnacji z wymogu dotyczącego uprawiania gatunków drzew owocowych jedynie w okresie owocowania lub krzewów owocujących (o tym więcej jutro) i zmiany określone jako „uproszczeniowe”.

Wśród tych drugich jest:

- przeniesienie niektórych gatunków krzewów do grupy upraw jagodowych. I tak agrest (porzeczka agrest), borówka wysoka i średnia, jeżyna i porzeczka z wariantów „Podstawowe uprawy sadownicze” trafią do „Upraw jagodowych”. Uprawy jagodowe wchodzą w zakres zobowiązania ekologicznego na gruntach ornych, a więc możliwa jest zarówno zmiana miejsca ich uprawy, jak i zmiana uprawianej rośliny. Ma to pomóc w uprawie, gdy np. rośliny zostaną dotknięte patogenem, wykluczającym ich uprawę na danym gruncie. Zmiana skutkuje w postaci konieczności deklarowania we wniosku o płatności tylko pakietu/wariantu realizowanego na danej działce, bez wskazywania uprawianej rośliny. „Biorąc pod uwagę powyższe, należy oczekiwać, że w przypadku deklarowania powierzchni upraw agrestu (porzeczki agrestu), borówki wysokiej i średniej, jeżyny i porzeczki we wnioskach o przyznanie płatności ekologicznej za 2017 r., rolnicy będą postępować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, tzn. będą wskazywać we wnioskach, że na danej działce są uprawiane ww. rośliny, pomimo braku takiego obowiązku (ze względu na objęcie tych roślin zobowiązaniem na gruntach ornych)” – zaznaczono jednak. Jeśli we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej wskazywany będzie wariant oraz uprawy ww. roślin, będzie to w 2017 r. traktowane jako błąd oczywisty;

- ułatwienie w zakresie podejmowania zobowiązań ekologicznych. Pod tym hasłem kryją się zmiany związane z koniecznością 5-letniego realizowania programów. Doprecyzowano przepisy z tym związane, m.in. przyjmując, że np. pomimo niespełnienia warunku przyznania płatności podjęte zobowiązanie nadal obowiązuje. Rolnicy, którzy złożyli wnioski w 2015 lub 2016 roku i nie uzyskali wsparcia ze względu na niespełnienie warunków, będą mogli podjąć od 15 marca 2017 r. nowe zobowiązanie ekologiczne.