Po pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym sejmowa KRiRW postanowiła w celu dalszych prac nad propozycją powołać podkomisję.

Przygotowany przez rząd projekt zakłada ułatwienia i uproszczenia – według oceny wiceminister Zofii Szalczyk, prezentującej zmiany – dotyczące głównie jednostek certyfikacyjnych.

Zaproponowano zmiany w sprawozdawczości, składanej przez te jednostki.

Doprecyzowano obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania kontroli nad producentami ekologicznymi kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w części lub w całości upoważnienie do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Wprowadzono mechanizm przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producencie ekologicznym przechodzącym pod kontrolę innej jednostki oraz przewidziano możliwość wstrzymania naboru nowych zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Projekt wprowadza korzystną zmianę dla rolników, znosząc konieczność każdorazowego występowania do Inspektora jakości  Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o wydanie pozwolenia na zastosowanie  odstępstwa, a wprowadzając upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania  rozporządzenia, mającego na celu ustanowienie generalnego pozwolenia na zastosowanie  niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Główny Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz upoważnione jednostki certyfikujące uzyskiwałyby dostęp do danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przewidziano też uproszczenie egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego (wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego ważny byłby 6 lat).

Ponieważ Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej po kontroli działania systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce zaleciło wykonywanie analiz próbek pochodzących od kontrolowanych producentów w laboratoriach urzędowych, przewidziano wprowadzenie delegacji dla ministra rolnictwa do wyznaczenia, w drodze rozporządzenia, laboratoriów  urzędowych i referencyjnych do przeprowadzania analiz próbek pochodzących od  producentów ekologicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!