Do publikacji zostało skierowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211) – informuje ARiMR.

Zmiana w/w. rozporządzenia polega na wprowadzeniu nowej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska dotyczącej utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Strefy buforowe pełnią funkcję filtrów zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych, w szczególności azotanów przedostających się z gruntów użytkowanych rolniczo do wód powierzchniowych. Jednym z działań służących ochronie jakości wody jest zakaz stosowania nawozów (mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych) na gruntach rolnych w odległościach od brzegu cieków i zbiorników wodnych, określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Norma dotycząca zachowania stref buforowych odnosi się do zakazu stosowania na gruntach rolnych gnojowicy w odległości co najmniej 10 m, a w przypadku pozostałych nawozów w odległości co najmniej 5 m od brzegów:

-   jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

-   cieków wodnych;

-   rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;

-   kanałów w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne ( ustawa z 18 lipca 2001 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Ponadto ustanowiono zakaz stosowania na gruntach rolnych nawozów w odległości do 20 m od:

- brzegu jezior i zbiorników  wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;

- granicy stref ochronnych ujęć wody;

- granicy obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

W przypadku obszarów szczególnie narażonych, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, odległości, w jakich stosuje się nawozy na gruntach rolnych graniczących z obiektami, o których mowa w ust. 1, są określone w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Nowa norma stanowi element zasady wzajemnej zgodności i w przypadku jej nieprzestrzegania konsekwencją będzie odpowiednie zmniejszenie płatności: o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), płatności do krów i owiec, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności cukrowej, płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu), oddzielnej płatności do owoców miękkich, płatności rolnośrodowiskowej, pomocy na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007-2013) oraz o przyznanie pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).