W latach 2011 i 2012 w różnych częściach kraju wystąpiły straty w uprawach rolnych spowodowane nawałnicami, wymarznięciem, suszą i innymi zdarzeniami losowymi, w wyniku czego rolnicy ponieśli ogromne straty.

- Czy zastosowanie ulg w podatku rolnym, w tym zaniechanie poboru tego podatku przez organy samorządu gmin w latach 2011 i 2012, na terenie których wystąpiły szkody w uprawach, z wyżej podanych przyczyn, należy zaliczyć do pomocy publicznej limitowanej 7,5 tys. euro w okresie trzech lat (pomoc de minimis)? – pytał ministra rolnictwa poseł Romuald Ajchler i domagał się konkretnej odpowiedzi: tak lub nie. Życzenie to nie okazało się jednak możliwe do spełnienia.

„(…) od 1 maja 2004 r. wszelka pomoc dla producentów rolnych musi być udzielana zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej – wyjaśnił wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. - A zatem pomoc w formie ulgi w podatku rolnym w związku ze szkodami, które poniósł producent rolny w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, o ile nie jest udzielana w ramach programu zgłoszonego Komisji Europejskiej jako zgodny z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/ 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), może być udzielana jedynie w formule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35)”.

Wiceminister przypomniał też o dwóch programach Rady Ministrów, upoważniających samorządy m.in. do ulgi podatkowej dla poszkodowanych: z 26 lipca 2011 r. i 3 kwietnia 2012 r. – ta pomoc nie jest udzielana w formie de minimis.

Trzeba pamiętać, że łączna kwota pomocy de minimis, przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7 500 euro.

Ulgi w podatku rolnym są udzielanie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Podobał się artykuł? Podziel się!