Wysoka zawartość białka (ok. 28 proc.) oraz obecność szczególnie cennego dla zwierząt monogastrycznych aminokwasu - lizyny - powodują, że nasiona bobiku mogą zastąpić śrutę i makuch sojowy w dawkach pokarmowych tych zwierząt. Cechą ograniczającą ich udział w mieszankach pasz treściwych jest obecność substancji antyżywieniowych, tanin i glikozydów. Za jego uprawą przemawiają też względy agronomiczne. Wprowadzenie bobiku do zmianowania wpływa korzystnie na fizyko-chemiczne i fitosanitarne właściwości gleb, co sprawia, że jest dobrym ogniwem w płodozmianie o dużym udziale zbóż. Dzięki współżyciu z bakteriami brodawkowymi prawie nie wymaga nawożenia azotem, a dla rośliny następczej pozostawia w glebie 40 do 80 kg N/ha.

Bobik może być uprawiany na terenie całego kraju z wyjątkiem rejonów podgórskich. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują w pasie nadmorskim, na Pojezierzu Mazurskim, Nizinie Podlaskiej, w dorzeczu górnego i środkowego biegu Warty i Pilicy, na Wyżynie Małopolskiej oraz w dolnym biegu Wisły i Sanu.

Bobik ma duże wymagania glebowe. Najbardziej przydatne są gleby zwięzłe i głębokie, odznaczające się dobrymi właściwościami wilgotnościowymi o odczynie zbliżonym do obojętnego. Są to gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, klasy od I do III b. Nieprzydatne natomiast do jego uprawy są gleby nadmiernie wilgotne, gdyż utrudniony jest rozwój systemu korzeniowego i następuje ograniczenie brodawkowania. Przedplonem bobiku najczęściej są zboża, mogą być również inne rośliny z wyjątkiem motylkowatych. Na tym samym polu może być uprawiany co 4 lata.

Przedsiewna uprawa roli ma na celu przygotowanie dobrego podłoża dla nasion wysiewanych na głębokość 10-12 cm (płycej na glebach cięższych, głębiej na lżejszych). Powinno się ją ograniczyć do jak najmniejszej liczby przejazdów zespołów uprawiających. W przypadku niezastosowania nawozów fosforo-potasowych jesienią, wysiewa się je jak najwcześniej wiosną przed siewem nasion w ilości: P2O5 - 45-50 kg/ha i K2O - 90-105 kg/ha, przy średniej zawartości tych składników w glebie, lub ustalając dawki stosownie do wyników analizy zasobności gleby. W przypadku siewu agregatem uprawowo-siewnym możliwe jest przystąpienie do siewu nasion po wyrównaniu powierzchni pola broną lub włóką. Wykonując siew siewnikiem z redlicami do siewu głębokiego, należy wyrównać glebę bronami. W razie braku takich siewników można bobik siać siewnikiem zbożowym. Konieczne jest wówczas skultywatorowanie roli do głębokości 12-15 cm, najlepiej prostopadle do kierunku siewu, i jak najszybsze wykonanie siewu siewnikiem z mocno obciążonymi redlicami, wyposażonymi w aparaty wysiewające do nasion grubych.