Jednym z głównych kierunków produkcji rolniczej w regionie północno-wschodniej Polski jest chów bydła mlecznego. Stwarza to konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wysokiej jakości pasz. Podstawową rośliną wykorzystywaną do produkcji pasz objętościowych jest kukurydza.

Powierzchnia jej uprawy w tym regionie znacznie wzrosła. Zagrożeniem dla wysokich plonów kukurydzy są niekorzystne warunki wodne - okresowo występujące susze, a przy tym lekkie, przepuszczalne, stosunkowo słabe gleby. Skłania to rolników do poszukiwania innych roślin paszowych.

Sorgo, będąc rośliną bardziej odporną na niekorzystne warunki klimatyczno- glebowe, wzbudza zainteresowanie jako surowiec na kiszonkę. Jedną z przeszkód szerszego upowszechnienia sorgo jest brak zarejestrowanych herbicydów do jego ochrony przed chwastami.

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu poprzez swoją Terenową Stację Doświadczalną w Białymstoku przeprowadził badania mające na celu wskazanie herbicydów, które mogłyby być zastosowane w tej uprawie. W doświadczeniach analizowano przydatność wybranych herbicydów zarejestrowanych do ograniczania chwastów w kukurydzy.

Opryski nimi wykonano w 3 terminach: po siewie sorgo ale przed jego wschodami (A), po jego wschodach w fazie 2 liści (B) oraz w fazie 4 liści (C).

Skuteczność ograniczania chwastów oceniano wizualnie, porównując stan zachwaszczenia na poletkach traktowanych herbicydem z poletkami kontrolnymi.

Dominującymi gatunkami chwastów były: perz właściwy, fiołek polny, komosa biała, poziewnik szorstki, skrzyp polny, szczaw polny, bylica pospolita, maruna bezwonna, rzodkiew świrzepa.

Zastosowane herbicydy w różnym stopniu ograniczały zachwaszczenie.

Największą skuteczność wobec występujących w sorgo chwastach wykazał Lumax 537,5 SE i to niezależnie od terminu stosowania. Poza perzem eliminował on pozostałe gatunki chwastów w 100 proc. Pozostałe herbicydy wykazały węższy zakres zwalczania. Emblem 20 WP i Mustang 306 SE skutecznie eliminowały jedynie marunę bezwonną, rzodkiew świrzepa i komosę białą. Na preparat Guardian Max 840 EC, niezależnie od terminu zabiegu, wrażliwe były: fiołek polny, szczaw polny i komosa biała. Natomiast bylica pospolita była niszczona tylko w wypadku wykonania oprysku w terminie przedwschodowym sorgo, a maruna bezwonna gdy preparat zastosowano w fazie 2 liści właściwych rośliny uprawnej.