Jednym z podstawowych warunków dla rolników, którzy w 2008 r., ubiegać się będą w ARiMR o płatność z tytułu upraw roślin energetycznych będzie zawarcie umów na dostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi przez ARR podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi.

Zainteresowani mogą ubiegać się o zatwierdzenie jako:

1) podmiot skupujący – jeżeli na podstawie zawartych umów będą nabywać na własny rachunek rośliny energetyczne od rolników ubiegających się o płatność,
2) pierwsza jednostka przetwórcza – jeżeli będą prowadzić pierwszy proces przetwórstwa roślin energetycznych w celu uzyskania co najmniej jednego końcowego produktu energetycznego (przez pierwszą lub kolejne jednostki przetwórcze).
Pierwsze jednostki przetwórcze będą mogły pozyskiwać rośliny energetyczne bezpośrednio od rolników na podstawie zawartych umów lub od zatwierdzonych podmiotów skupujących.

Zainteresowany uzyskaniem zatwierdzenia powinien:

1) złożyć wniosek o zatwierdzenie wraz z wymaganymi załącznikami,
2) zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Wnioski o dokonanie zatwierdzenia należy składać w Oddziale Terenowym ARR właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu skupującego albo pierwszej jednostki przetwórczej w terminie do 10 listopada 2007 r.

Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych zostanie opublikowana przez Prezesa ARR do 15 grudnia br., w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronach internetowych ARR.

Na ogłaszanej liście znajdą się również podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze, które były umieszczone na poprzedniej liście zatwierdzonych podmiotów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym MRiRW z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Nr 9, poz. 12) wraz z kolejnymi aneksami do tej listy.