Do obliczenia wagi standardowej należy zastosować poniższy wzór (określony w Rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań dla rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące lub jednostki przetwórcze oraz szczegółowych wymagań prowadzenia tych rejestrów):

waga standardowa ( w kg) = waga dostarczonych roślin energetycznych (w kg) x 100 - (ustalona wilgotność - 1 + ustalone zanieczyszczenie- 1) / 100 - (standardowa wilgotność - 2 + standarowe zanieczyszczenie - 2)

gdzie:
1) oznacza wilgotność i zanieczyszczenia określone podczas dostawy roślin energetycznych,
2) oznacza wilgotność i zanieczyszczenia określone w umowie na dostawę roślin energetycznych zawartej z wnioskodawcą (rolnikiem).

W przypadku, gdy umowy nie zawierają ww. parametrów jakościowych, do obliczania wagi standardowej, przy użyciu powyższego wzoru, zgodnie z art. 40 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004, należy przyjąć następujące wartości:

Roślina energetyczna Wilgotność Inne zanieczyszczenia ** Rzepak / rzepik 9% 2% Zboża * 14,5% 3% Kukurydza * 13,5% 3%

* - w oparciu o wartości określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne i ustalające metody oznaczania jakości zbóż (Dz. U. L 100 z 20.04.2000, str. 31, z późn. zm.).
** - inne zanieczyszczenia zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r.

W odniesieniu do pozostałych gatunków roślin energetycznych, jeżeli w umowach nie określono ww. parametrów za wagę standardową należy przyjąć wagę faktycznie odebranych roślin.
W przypadku roślin energetycznych, dla których plon reprezentatywny został określony w suchej masie, za wagę standardową należy przyjąć wagę faktycznie odebranych roślin po przeliczeniu na suchą masę.

Źródło: ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!