Jak podaje IUNG w kolejnym okresie raportowania najniższe wartości KBW odnotowano na styku trzech regionów: południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego, wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz północno-zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz w południowo-środkowej części Niziny Śląskiej. Najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -119 do -139 mm.
W stosunki do poprzedniego raportu, w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym wartości KBW uległy zmniejszeniu. Średnio dla kraju były niższe o 5 mm.

Jak czytamy dalej w raporcie pod względem opadów atmosferycznych lipiec jak i sierpień w Polsce był bardzo zróżnicowany. Duża zmienność wielkości opadów wynikała przeważnie z ich burzowego charakteru. W lipcu obszarem o najniższych opadach poniżej 60 mm była zachodnia część Pojezierza Pomorskiego oraz Pobrzeża Szczecińskiego, Nizina Mazowiecka i Śląska oraz Płaskowyż Tarnowski. Opady te stanowiły 80-100proc. normy wieloletniej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 80 do 160 mm. W okolicach Torunia oraz na Wysoczyźnie Białostockiej odnotowano od 180 do 200 mm opadu (200-240proc. normy wieloletniej). Najwyższe wartości opadu (220-260 mm, a miejscami powyżej 260 mm) zanotowano w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Beskidach i Tatrach. Stanowiły one 220-240proc. normy wieloletniej.

W pierwszej dekadzie sierpnia bardzo małe opady poniżej 10 mm wystąpiły na Nizinie Śląskiej oraz na południu Niziny Południowowielkopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju zanotowano od 20 do 40 mm opadu. Najwyższe wartości opadu od 40 do 80 mm, a miejscami powyżej 80 mm wystąpiły na Pobrzeżu Koszalińskim, w Beskidach, Tatrach oraz na Wyżynie Małopolskiej. Druga dekada sierpnia również była znacznie zróżnicowania pod względem opadów atmosferycznych. Na przeważającym obszarze Polski opady wynosiły poniżej 5 mm. Nieco wyższe opady od 20 do 40 mm zanotowano w północnej części Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, na Pojezierzu Lubuskim oraz na Pogórzu Przemyskim. Najwyższe wartości opadu od 40 do 60 mm wystąpiły na Pobrzeżu Koszalińskim i na Wzniesieniu Górowskim. W trzeciej dekadzie sierpnia najniższe opady atmosferyczne poniżej 5 mm wystąpiły na Pojezierzu Myśliborskim i we wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej. Najwyższe wartości opadu od 40 mm a miejscami nawet do powyżej 80 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim, w południowej części Niziny Śląskiej, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach, we wschodniej części Wyżyny Małopolskiej oraz w południowej części Wyżyny Lubelskiej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 5 do 40 mm.