Doświadczenia łanowe prowadzone w Przebędowie w Wielkopolsce przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wskazują, że w uprawie łubinów dobrze sprawdza się metoda uproszczonej uprawy gleby, jak również siew bezpośredni w ramach uprawy zerowej. Z badań wykonanych w latach 2012-2014, w których sprawdzano efekty produkcyjne łubinu żółtego i wąskolistnego w 3 systemach uprawy: tradycyjnym - orkowym, uproszczonym i zerowym, wynika, że najwyższą wartość produkcji można osiągnąć, wykorzystując system uproszczonej uprawy gleby. Z kolei koszty bezpośrednie najwyższe są przy korzystaniu z systemu uprawy tradycyjnej, najniższe zaś przy siewie bezpośrednim. Najwyższą nadwyżkę bezpośrednią można uzyskać w warunkach uproszczonej uprawy gleby, a najniższą przy orkowym systemie jej uprawy (tabela).

W analizie efektu produkcyjnego poszczególnych systemów uprawy do wartości zebranych nasion dodano dopłaty z tytułu jednolitej płatności obszarowej (JPO) w kwocie 830,30 zł, uzupełniającej płatności podstawowej (UPO) w wysokości 139,39 zł (pamiętajmy, że doświadczenie obejmuje także okres, w którym ta dopłata obowiązywała) i specjalnej w wartości 719,43 zł.

Najwyższą wartość produkcji 3507,24 zł uzyskano w łubinie wąskolistnym, stosując uproszczoną uprawę gleby. Niemniej jedynie o 3 proc. była ona niższa przy systemie orkowym. Tym samym także nadwyżka bezpośrednia w wysokości 2023,64 zł była najwyższa w odniesieniu do łubinu wąskolistnego przy uprawie uproszczonej, natomiast w tradycyjnej o 8 proc. niższa, a przy siewie bezpośrednim różnica ta sięgała 15,5 proc.

Oczywiste jest, że koszty bezpośrednie najniższe były (niezależnie od gatunku łubinu) przy korzystaniu z siewu bezpośredniego. W przypadku łubinu wąskolistnego wynosiły one 1406,70 zł. Przy uprawie uproszczonej były o 5 proc. wyższe - 1483,60 zł. W kosztach bezpośrednich uwzględniano: materiał siewny, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, koszty robocizny, paliwo, podatek rolny. Przedstawione wyniki wskazują, że za uprawą uproszczoną przemawiają oszczędność pieniędzy i czasu.

Analizie poddano także plon białka i kosztów produkcji 1 kg białka w latach 2012-2014. W systemie uprawy uproszczonej średni plon białka z ha wyniósł: łubin wąskolistny - 565 kg/ha, łubin żółty - 644 kg/ha. Natomiast koszt produkcji 1 kg białka wynosił odpowiednio: 2,62 zł i 2,35 zł.