Siejąc mieszanki tego typu, należy brać pod uwagę na jakich glebach gospodarujemy. W sytuacji, kiedy są one lżejsze, wówczas zaleca się wcześniejszy siew. Wczesny termin bowiem ułatwia lepszy start roślinom. Zwykle można się spodziewać większych zasobów wilgoci w glebie, a to pozwala na dobre napęcznienie i kiełkowanie nasion. Dodatkowo wpływa na lepsze zharmonizowanie dojrzewania roślin w mieszance, jak również zapobiega wypieraniu bobowatych przez zboża (zwłaszcza podczas wiosennej posuchy).

Jak wynika z metodyki integrowanej ochrony roślin mieszanek zbożowych, ilość wysiewu poszczególnych składników jest jednym z elementów decydujących o wielkości plonu i udziale w nim roślin bobowatych. Trzeba jednak być bardzo uważnym, gdyż wiele nieporozumień powstaje na skutek różnych sposobów ustalania składu mieszanki do siewu. Zdaniem naukowców punktem odniesienia nie jest sumaryczna ilość wysiewu mieszanki (np. 200 kg/ha, w tym 100 kg jęczmienia i 100 kg grochu), ale gęstość gatunków w siewie czystym, która jest typowa dla warunków lokalnych (wyrażona w szt./m2).

Dodatkowo w uproszczeniu ilość wysiewu można też obliczyć wagowo w kilogramach, ale oddzielnie dla obu komponentów. Niestety zdaniem specjalistów łatwo wówczas o błąd. Dlaczego? Ze względu na różną masę 1000 nasion przygotowanych do wysiewu. Jak wynika z metodyki IOR przykładem może być tutaj groch, którego wielkość nasion jest bardzo różna: masa 1000 nasion (MTN) może wahać się od 150 do ponad 300 g. Powoduje to, że wagowo ilość wysiewu może różnić się dwukrotnie. Stąd ilość wysiewu nasion ustala się oddzielnie dla każdego składnika mieszanki. Do obliczenia ilość ziarna czy nasion na 1 ha, można użyć wzoru, ale trzeba pamiętać, że obliczenia należy wykonać oddzielnie dla każdego komponentu mieszanki z osobna.

Ilość wysiewu nasion (kg/ha) = liczba nasion (szt./m2) x MTN (g)/ zdolność kiełkowania (proc.)
Zalecana obsada roślin ważniejszych gatunków stosowanych w mieszankach zbożowo-bobowatych w szt./m2 (źródło: metodyka IOR mieszanek zbożowych)
- bobik – 60-80,
- groch – 90-110,
- łubin wąskolistny – 90-120,
- łubin żółty – 90-120,
- wyka jara – 180-200,
- jęczmień jary – 300-350,
- owies – 450-550,
- pszenica jara – 450-550,
- pszenżyto jare – 450-550.