Żywotność lucernika zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to: wybór odpowiedniego stanowiska, prawidłowa agrotechnika i wykorzystanie runi. Lucerna ma także dość duże wymagania termiczne. Szczególnie niebezpieczne są dla niej wiosenne wahania temperatury. Głównie z powodu wymagań termicznych uprawa lucerny w siewie czystym jest możliwa tylko do wysokości 300 m nad poziomem morza.

Wybór odmiany
Plonowanie i trwałość lucernika oraz mieszanek lucerny z trawami zależy od wyboru odmiany, ilości wysiewu, udziału komponentów w mieszankach i od warunków siedliskowych. Do zakładania lucernika należy stosować nasiona wiadomego pochodzenia z poprzedniego roku zbioru. Istotna jest także odporność odmiany lucerny na wypas w przypadku zasiewu mieszanek z przeznaczeniem na użytkowanie pastwiskowe. W zasadzie wszystkie odmiany lucerny mogą być zastosowane do mieszanek na krótkotrwałe pastwiska na gruntach ornych, ale trwałość zasiewu zależy od przystosowania i odporności odmiany lucerny na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta, intensywności wypasania, częstotliwości rotacji w sezonie wegetacyjnym, liczby zwierząt. Z dostępnych w handlu nasion lucerny wypasanie dobrze znoszą odmiany Radius i Legend. Odmiana Radius w mieszankach dwugatunkowych z kupkówką pospolitą lub z kostrzewą łąkową może być wypasana przez 2–3 lata.

Niewłaściwie dobrana odmiana, mało odporna na wypas zwierząt lub częste koszenie, może spowodować szybsze wypadanie lucerny z runi i zwiększenie zachwaszczenia, przez co konieczna będzie wcześniejsza likwidacja lucernika. Długość wypasu wpływa na plonowanie i trwałość pastwiska. Krótkotrwały (1–2 dni) wypas mieszanek lucerny z kupkówką pospolitą oraz z kupkówką pospolitą i esparcetą jest korzystniejszy od wypasu długotrwałego (7–8 dni) z powodu większych plonów i lepszego wyjadania. Ponadto wypas długotrwały powoduje uzyskanie większej wartości białkowej paszy niż krótkotrwały, lecz mniejsza jest obsada roślin lucerny.
Dla trwałości lucernika duże znaczenie ma wybór odmiany lucerny, zwłaszcza do mieszanek z trawami i innymi roślinami motylkowatymi intensywnie koszonymi lub przeznaczonymi na pastwisko. Odmiany lucerny Luzelle i Legend w mieszankach z kupkówką pospolitą oraz z kupkówką pospolitą i esparcetą były przydatniejsze do użytkowania pastwiskowego niż odmiana Kometa w tych mieszankach. Wpływały na to: wysoki poziom plonów suchej masy, dobre wyjadanie oraz tolerancja na wypas zarówno krótko-, jak i długotrwały. Mniejszą zawartością włókna surowego cechowała się mieszanka z odmianą Luzelle.