Zapotrzebowanie na białko paszowe w Polsce od wielu lat jest znacznie większe aniżeli produkcja krajowych pasz białkowych. Podobna sytuacja występuje również w innych krajach UE. Dlatego corocznie importowane są znaczne ilości surowców paszowych, w tym głównie śruty sojowej. W 2015 roku import śruty sojowej do Polski wyniósł aż 2140 tys. ton, co oznacza wzrost o 9,3 proc w porównaniu do roku 2014. Import śruty słonecznikowej w roku 2015 wyniósł 393 tys. ton i był o prawie 20 proc. mniejszy aniżeli w roku poprzednim. Przeliczając podane wartości, można stwierdzić, że w krajowym bilansie brakuje ponad milion ton białka paszowego. Ustawa o paszach z 2006 roku, która wprowadzała zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, w praktyce nie weszła w życie, gdyż obecnie nie jest możliwe całkowite zastąpienie śruty sojowej GMO innymi surowcami paszowymi. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad przesunięciem tego zakazu do 1 stycznia 2021 roku.

W krajach UE wprowadzone zostały programy wspierania upraw roślin, które mogą być częściowym zamiennikiem białka pochodzącego z importowanej śruty sojowej. Do takich roślin o znaczeniu paszowym zaliczane są oleiste:

rzepak, słonecznik, soja, len

oraz bobowate wiążące azot:

groch, peluszka, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, bobik.

W tabeli 1 przedstawiono skład chemiczny, współczynniki strawności oraz zawartość energii metabolicznej w 1 kg paszy wg Normy Żywienia Świń IFŻZ PAN (Jabłonna, 2014). Spośród pasz najwyższą zawartością białka ogólnego (powyżej 31 proc.) wyróżniają się nasiona łubinu żółtego, słonecznika oraz soi. Współczynnik strawności białka nasion słonecznika wynosi ponad 90 proc., natomiast soi i łubinu żółtego jest nieco niższy i wynosi 89 proc. Zawartość pierwszego limitującego aminokwasu, jakim w żywieniu świń jest lizyna, w przypadku nasion soi oraz łubinu żółtego wynosi ponad 19 g/kg. Suma aminokwasów siarkowych metioniny z cystyną jest najwyższa w nasionach słonecznika oraz nasionach łubinu żółtego. Bogate w treoninę są nasiona słonecznika, soi i łubinu żółtego, natomiast najwyższą zawartość tryptofanu (ponad 12 g w kg) stwierdza się w nasionach słonecznika, soi oraz łubinu żółtego.