Podczas wspólnego posiedzenia AICV i ZP PRW w dniu 8 czerwca, analizowano istotne kwe-stie wspólne dla branży winiarskiej w całej Unii Europejskiej. Dyskusje dotyczyły głównie pro-jektów regulacji, którymi objęci zostaną producenci krajów europejskich. Ważnym punktem zebrania były ustalenia odnośnie akcesji ZP PRW do struktur AICV. Oficjalnie przyjęcie w po-czet członków AICV nastąpi, zgodnie z obowiązującymi zasadami, w trakcie najbliższego Wal-nego Zgromadzenia Członków Organizacji, zaplanowanego na jesień br. Do tego czasu ZP PRW będzie już jednak miał prawo do aktywnego uczestnictwa we wszelkich pracach AICV.

Zorganizowano ponadto spotkanie Członków AICV oraz ZP PRW z przedstawicielami admini-stracji państwowej. Uczestniczyli w nim reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki oraz Głównego IJHARS. Omawiano sytuację krajo-wego rynku wyrobów winiarskich, a także kwestię obowiązujących przepisów
i problemu klasyfikacji napojów fermentowanych w Nomenklaturze scalonej.
AICV, a w jej strukturach ZP PRW, będzie prowadzić intensywne prace nad ujednoliceniem definicji wyrobów winiarskich, w tym cydru. W dobie rozwoju rynku i swobodnego przepływu towarów na terenie Unii Europejskiej jest to niezwykle istotna sprawa.

Jak mówi Jean-Pierre Stassen, Prezes AICV: „W niektórych państwach Unii Europejskiej po-sługiwanie się terminem "wina owocowe" jest w większości przypadków zakazane, ponieważ są rozbieżności w definicji wina, które tradycyjnie jest produkowane z winogron
i win owocowych, produkowanych z innych owoców niż winogrona. To jedna
z najważniejszych kwestii, nad którymi obecnie pracuje AICV, dlatego bardzo cieszymy się,
że już niedługo ZP PRW, jako związek skupiający producentów m.in. win owocowych, dołączy do naszej organizacji. Wierzę, że Polska będzie bardzo ważnym członkiem AICV".

Anna Kalinowska, Członek Zarządu / Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji Henkell & Co. Polska, Przewodnicząca Rady Głównej Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa: „Wstąpienie w szeregi AICV oznacza organiczne wzmocnienie naszego Związku. To organizacja o międzynarodowym znaczeniu, z którą liczy się Parlament Europejski. Ponieważ znajdujemy tu wiele wspólnych płaszczyzn, zarówno na gruncie technologii produkcji jak i popularyzacji konsumpcji napojów fermentowanych, obecność w szeregach AICV może przynieść tylko profity. Szczególnie istotne jest dla nas wsparcie w zakresie ustanowienia jasnych, niebudzących wątpliwości przepisów w zakresie klasyfikacji celno-podatkowej napo-jów fermentowanych, pozwalających na jednakowe traktowanie wszystkich podmiotów dzia-łających na rynku wspólnotowym”.