W spotkaniu uczestniczyli również: podsekretarz stanu Artur Ławniczak, a także dyrektorzy departamentów oraz przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:
1. Działania polskiego rządu w zakresie zapewnienia wsparcia producentów surowca tytoniowego.
2. Przebieg prac nad nowelizacją ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu ,rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
3. Możliwość stosowania ubezpieczeń grupowych dla sektora tytoniowego.
4. Funkcjonowanie Zespołu ds. Tytoniu oraz ustalenie zasad współpracy Ministerstwa i związków plantatorów tytoniu.

Z uwagi na zaplanowane w całej Unii Europejskiej całkowite odłączenie od produkcji płatności dla producentów surowca tytoniowego (począwszy od 2010 r.), przedstawiciele związków plantatorów tytoniu wyrazili zaniepokojenie przyszłością swojej branży. Zwrócili uwagę na negatywne skutki społeczne jakie może to spowodować. Jednocześnie zwrócili się z prośbą, aby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach trwającego obecnie przeglądu funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej, prowadził aktywne działania na forum Unii Europejskiej zmierzające do utrzymania obecnego systemu wsparcia do tytoniu.

Podczas spotkania przedstawiono również informację nt. przebiegu prac nad nowelizacją ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, mającą na celu ustanowienie podstawy prawnej do wypłaty części płatności dla producentów surowca tytoniowego w formie niezwiązanej z produkcją. Przedmiotowy projekt ustawy został skierowany do prac parlamentarnych i w najbliższym czasie powinien zostać uchwalony. Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność ścisłej współpracy przedstawicieli plantatorów z Agencją Rynku Rolnego, w celu usprawnienia realizacji płatności niezwiązanych z produkcją.

W toku dalszej dyskusji związki plantatorów tytoniu zgłosiły wniosek o rozważenie możliwości ubezpieczania upraw tytoniu od zdarzeń losowych za pośrednictwem grup producentów. Podsekretarz Stanu Pan Artur Ławniczak poinformował o możliwości utworzenia przez plantatorów związku wzajemności dzięki któremu mieliby korzystniejszą pozycję wobec zakładów ubezpieczeń i przedstawił informację o planowanej reformie systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych.