Eksperci są zgodni, że poszczególne państwa czy nawet ich regiony powinny wypracować, zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju, indywidualna strategię zaopatrzenia w energię,. 23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję celu ilościowego dla Polski: 15 proc. udziału energii z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w ogólnym bilansie energii końcowej w 2020 r.

W polskich warunkach biomasa ma szansę stać się podstawowym odnawialnym źródłem energii, dzięki któremu powyższe założenia będą mogły być zrealizowane. Jak dotąd producenci ekologicznej energii korzystali głównie z biomasy leśnej, jednakże nowe rozporządzenie ministra gospodarki z 3 grudnia 2006 r. nakłada od stycznia 2008 r. na wytwórców zielonej energii, nowy obowiązek spalania innych niż tylko pochodzenia leśnego rodzajów biomasy. Procentowy ich udział z roku na rok będzie musiał wzrastać (2008 r. – 5 proc.; 2009 r. – 10 proc.; 2010 r. – 20 proc.; 2011 r. – 30 proc.; 2012 r. – 40 proc.; 2013 r. – 50proc.; 2014 r. – 60 proc.).

Energetyczne dopłaty

Na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2006 r. z dnia 19 grudnia 2006 r., od 1 stycznia 2007 r. Polska została objęta jednolitym systemem dopłat obszarowych do roślin energetycznych. Rośliny włókniste tj. len czy konopie uprawiane na cele energetyczne zostały również włączone do grupy gatunków objętych dopłatami.

Dobór odpowiednich gatunków roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne, do uprawy w warunkach danego gospodarstwa, nie jest sprawą łatwą. Uprawa roślin energetycznych może obejmować wiele gatunków, dostosowanych do zróżnicowanych warunków glebowo-klimatycznych oraz możliwości technicznych rolników. Różnorodność biologiczna jest również najlepszą metodą ograniczania niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się chorób i szkodników.

Przy zakładaniu wieloletnich plantacji roślin energetycznych (miskant, wierzba, ślazowiec itp.) rolnik powinien liczyć się z wysokim kosztem jej założenia, koniecznością wyłączenia części pola z płodozmianu, likwidacją plantacji oraz niebezpieczeństwem występowania uciążliwych szkodników i chorób. W przypadku uprawianych na cele energetyczne roślin jednorocznych - lnu i konopi powyższe utrudnienia poza agrofagami nie występują.