Dla porównania w roku gospodarczym 2009/2010 liczba złożonych wniosków o płatność związaną kształtowała się na poziomie ok. 4,9 tys., a kwota wypłat wyniosła prawie 29 mln złotych.

W tym miejscu warto przypomnieć, że każdego roku w ramach krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich Agencja Rynku Rolnego wypłaca producentom rolnym płatność związaną z produkcją w sektorze skrobi ziemniaczanej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i regulacji krajowych.

Płatność związana przysługuje producentowi rolnemu w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który dostarczył producentowi skrobi ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi na podstawie zawartej umowy kontraktacji.

Producent rolny może ubiegać się o przyznanie płatności związanej w danym roku gospodarczym tylko do ilości ziemniaków, określonej jako ekwiwalent skrobi w umowie kontraktacji. Umowę kontraktacji rolnik zawiera na każdy rok gospodarczy z producentem skrobi ziemniaczanej, posiadającym kwotę produkcyjną.

Wnioski o przyznanie płatności związanej producenci rolni składają po zakończeniu realizacji wszystkich dostaw ziemniaków w danym roku gospodarczym, w terminie do 30 kwietnia danego roku gospodarczego, do OT ARR właściwego ze względu na siedzibę producenta skrobi, z którym zawarli umowę kontraktacji.

Wypłata płatności związanej następuje na podstawie Decyzji Dyrektora OT ARR na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w ciągu 45 dni licząc od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.

Podobał się artykuł? Podziel się!