Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (IHAR) utworzony został w 1951 roku. Pierwszym dyrektorem była prof. dr Jadwiga Lekczyńska, obecnie od 1998 r. funkcję dyrektora Instytutu pełni prof. dr hab. Edward Arseniuk.

- Prowadzone w Instytucie prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, ochrony bioróżnorodności, ochrony środowiska naturalnego, a przede wszystkim wnoszą wkład w zachowanie narodowego charakteru polskiej hodowli roślin i nasiennictwa w świecie i Europie. Działalność Instytutu w wymienionym zakresie została wsparta przez Europejskie Centrum Doskonałości działające pod nazwą: „Ulepszanie roślin uprawnych dla zrównoważonego rolnictwa", Centrum ustanowiono w IHAR decyzją Komisji UE. Należy odnotować, że w programach ramowych UE Instytut dotychczas był partnerem w ponad 20 projektach badawczych - informuje prof. Arseniuk.

Zgodnie ze statutem, przedmiotem działania Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie genetyki i hodowli roślin rolniczych oraz alternatywnych, na cele żywnościowe i nieżywnościowe, nasiennictwa i technologii hodowli. Instytut opracowuje nowe technologie produkcji i przetwórstwa nowych odmian wybranych gatunków roślin, m.in. roślin oleistych, korzeniowych i okopowych. Ponadto, przedmiotem działania Instytutu jest rozwijanie teorii i metodologii badań oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju wiedzy w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową. Profil badawczy IHAR-PIB ukierunkowany jest na prace zarówno o charakterze poznawczym, jak i badań stosowanych, których wyniki w krótkim czasie są wykorzystywane w praktyce hodowlanej i rolniczej. Instytut wypracowuje naukowe i praktyczne podstawy działalności polskiej hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych. Programy Instytutu o charakterze B+R+I obejmują ponad 40 gatunków roślin rolniczych, zarówno tych najważniejszych, o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju, jak i roślin marginalnych z gospodarczego punktu widzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!