Można odnieść wrażenie, że produkcja materiału siewnego jest sprawą skomplikowaną i kosztowną. Mogę zapewnić chętnych podjęcia się tej produkcji, że przy przestrzeganiu przepisów o nasiennictwie produkcja materiału rozmnożeniowego nie stwarza większych problemów, co wiem z wieloletnich kontaktów z kolegami zajmującymi się tą dziedziną produkcji rolnej. Przy produkcji nasiennej należy dbać o prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji. Koszty produkcji nasiennej są wysokie, zwykle ponad dwa razy większe niż zboża konsumpcyjnego. Stąd wynika konieczność dofinansowania zakupu materiału siewnego. Produkcja materiału rozmnożeniowego (tak zwanych kwalifikatów zbóż i roślin strączkowych) dla dużych gospodarstw rolnych, dobrze wyposażonych w magazyny, suszarnie, maszyny do czyszczenia nasion i ich zaprawiania nie nastręcza większych problemów. Wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i zwiększonych nakładów, przede wszystkim pracy ludzkiej, w porównaniu do produkcji towarowej tych roślin.

Proces wieloetapowy

Nasiennictwo w szerszym tego słowa znaczeniu jest głównym środkiem postępu biologicznego, który wespół z postępem technicznym i organizacyjnym wywiera znaczący wpływ na rozwój produkcji roślinnej i całego rolnictwa. Jest to proces wielobranżowy, wieloetapowy i wieloletni, w którym biorą udział różne placówki naukowo-badawcze i administracyjne. Cały proces obejmuje następujące cztery etapy:

  1. Tworzenie nowych odmian przez placówki naukowe i hodowlane.
  2. Rejestracja nowych odmian i badanie wartości gospodarczej odmian wpisanych do rejestru w porejestrowych doświadczeniach odmianowych COBORU.
  3. Reprodukcja i obrót materiałem siewnym – producenci i dystrybutorzy materiału siewnego.
  4. Praktyczne wykorzystanie postępu biologicznego przez rolników – uprawa nowych odmian.

Nadzór nad reprodukcją i obrotem materiałem siewnym sprawuje z urzędu Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w oparciu o Ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (DzU z dnia 6 sierpnia 2003 r., nr 137, poz. 1299 z  póź. zmianami).