Dostrzegając nieścisłości w zakresie procedur odnoszących się do przetwarzania danych osobowych rolników, o których jest mowa w przepisach ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, organ do spraw ochrony danych osobowych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wyeliminowania istniejących nieprawidłowości (treść wystąpienia z dnia 13 kwietnia 2012 r. jest dostępna na stronie internetowej GIODO pod adresem www.giodo.gov.pl ).

W odpowiedzi na powyższe, Generalny Inspektor otrzymał zapewnienie o podjęciu - w sytuacji poddania przepisów ustawy kolejnej nowelizacji - przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań zmierzających do dostosowania aktualnego brzmienia zasygnalizowanych przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin do uregulowań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Tym niemniej, Generalny Inspektor rozważy podjęcie w przedstawionej przez Krajową Radę Izb Rolniczych sprawie dalszych czynności zmierzających do wyjaśnienia procesu przetwarzania, w tym w szczególności pozyskiwania, danych osobowych rolników przez wskazany podmiot.