Senator PiS apeluje o odmowę podpisania niniejszej ustawy, która dopuszczając do obrotu materiał siewny roślin transgenicznych, stanowi zagrożenie dla polskich rolników, produkujących zdrową naturalną żywność wysokiej jakości oraz dla zdrowia konsumentów, ze względu na ciągle nie udowodniony brak szkodliwości tych organizmów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

- Pragnę podkreślić, że NSZZ RI ,,Solidarność" podtrzymuje wielokrotnie wyrażane stanowisko, iz postEpowanie z organizmami genetycznie modyfikowanymi (GMO) wymaga ostrożnych działań i szczegółowych laboratoryjnych. Dlatego też do momentu uzyskania jednoznacznych, przekonujących dowodów na brak szkodliwości organizmów GMO, jakiekolwiek działania idące w kierunku ich uwolnienia do środowiska są całkowicie nieuzasadnione i zagrażają środowisku i zdrowiu człowieka - informuje Chróścikowski.

W toku prac nad ustawą nie przeprowadzono niezbędnychd konsultacji społecznych ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, co jest przykladem braku poszanowania partnerów społecznych, a przede wszystkim obowiązującego prawa.

Uważamy także, że w obliczu ostatnich decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczących przyjęcia Projektu Rezolucji Ustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 200IlI8/WE, w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych na swoim terytorium, wyraźnie widać, iż Unia Europejska obiera kierunek idący w stronę pozostawienia decyzji dotyczqcych wprowadzenia, GMO państwom czlonkowskim. Takie zakazy obowiązują już w kilku krajach członkowskich m.in. w Austrii, Grecji, Francji, Luksemburgu, czy chociahby we Wloszech i w Niemczech. Dlatego też dziwi pośpiech, z jakim próbuje się wprowadzać regulacje w zakresie odmian roślin transgenicznych, co jest zachowaniem nieracjonalnym i działającym na szkodę nie tylko zdrowia rodzimych konsumentów, ale także rolników i producentów zdrowej, naturalnej polskiej żywności, która ma w Europie ,,dobrą markę", czytamy w apelu do prezydenta.