Warunkiem jest wykazanie tego zasiewu w Agencji Nasiennej w informacji na formularzu AGNAS do dnia 30 czerwca 2012 r. i uiszczenia opłaty takiej, jak za odstępstwo rolne. Posiadacze gruntów rolnych, którzy otrzymają wniosek o udzielenie informacji za rok 2012, są zobowiązani do wykazania takich siewów w momencie składania odpowiedzi na otrzymane wnioski o udzielenie informacji o wykorzystaniu do siewu materiału z własnego zbioru odmiany chronionej za rok 2012.


W tym celu posiadacz gruntów rolnych powinien:
- Wykazać siew wykonany z naruszeniem wyłącznego prawa w tabeli D.1 formularza AGNAS, w kolumnie "h" wpisując adnotację "nabyty niekwalifikowany".

Uwaga! Wszystkie kolumny tabeli D.1 muszą być wypełnione!
- Załączyć kserokopię operatu szkodowego z Urzędu Gminy lub od firmy ubezpieczeniowej.

- Wypełniony formularz oraz kserokopię operatu szkodowego odesłać na adres Agencji Nasiennej w terminie wskazanym we wnioskach.

Uwaga! Przez materiał "nabyty niekwalifikowany" rozumiany jest użyty do siewu materiał siewny bez urzędowej kwalifikacji, materiał paszowy, konsumpcyjny lub inny niesiewny, zarówno zakupiony u nielicencjonowanego sprzedawcy, jak i otrzymany w ramach tzw. wymiany sąsiedzkiej lub akcji pomocowych.

AGNAS przypomina, że w normalnych okolicznościach za naruszenie wyłącznego prawa do danej odmiany hodowcy przysługuje odszkodowanie do wysokości trzykrotnej opłaty licencyjnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!