Zabieg wapnowania należy traktować jako niezbędny element agrotechniki uprawy roślin. Nawet na glebach o uregulowanym odczynie w celu utrzymania istniejącego poziomu wartości pH gleby należy systematycznie stosować wapno nawozowe. Wynika to z szeregu czynników glebowo-klimatycznych i agrotechnicznych, głównie nawożenia mineralnego i wymywania jonów zasadowych, przyczyniających się do zakwaszania gleby.

Średnie zapotrzebowanie na wapno nawozowe wynikające ze wspomnianych procesów zakwaszania wynosi 400-500 kg CaO/ha w ciągu roku. Stosowanie nawozów azotowych wymaga średnio około 2 kg CaO na każdy kilogram wprowadzonego azotu, z kolei każdy kg zastosowanej siarki wymaga ok. 1,8 kg CaO. Również nawozy potasowe mają działanie zakwaszające na glebę – roślina pobierając kation K+ wydala do środowiska glebowego jon H+ przyczyniając się do wzrostu kwasowości. Z tego względu stosowanie wapna nawozowego w małych dawkach nie powoduje zmiany odczynu gleby, przyczynia się jedynie do zachowania aktualnego poziomu pH. Oczywiście najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie dawek wapna w oparciu o potrzeby wapnowania określone na podstawie pH gleby i kategorii agronomicznej a następnie wyznaczenie dawki CaO/ha.

Warto podkreślić, że większość produktów tlenkowych zawiera około 90% CaO (ok. 900 kg CaO/t) np. Oxyfertil® Ca 90 3-7 – min. 90% CaO, Oxyfertil® Ca 85 3-7 - min. 85% CaO, dlatego w praktyce rolniczej wyznaczona dawka CaO/ha niemal odpowiada ilości wyznaczonego poziomu CaO/ha. W celu wyznaczenia dawki należy skorzystać z prostego rachunku a ponadto uwzględnić dopuszczalne ilości CaO w postaci szybko działającego wapna w formie tlenkowej:

Wyznaczona dawka CaO t/ha / (% zawartości CaO w produkcie/100) = dawka produktu na ha.

Przykład:
- Gleba średnia, pH 5,7 – wapnowanie wskazane
- wyznaczona dawka CaO t/ha – 1,7
- Zawartość CaO w produkcie 90% np. Oxyfertil® Ca 90
1,5 t/ha / (90/100) = 1,9 t/ha

W przypadku stosowania wapna węglanowego można stosować pełną wyznaczoną dawkę CaO jednakże należy uwzględnić reaktywność danego produktu.
[Wyznaczona dawka CaO t/ha / (% zawartości CaO w produkcie/100) ] / (reaktywność/100) = dawka produktu na ha

Przykład:
- Gleba średnia, pH 5,7 – wapnowanie wskazane
- wyznaczona dawka CaO t/ha – 1,7 t/ha
- Zawartość CaO w produkcie - 50% (wapno nawozowe węglanowe Ca 50, frakcja 0-2 mm)
- Reaktywność - 80%
[1,5 t/ha / (50/100) ] / (80/100) = 4,3 t/ha