Do rozlewania nawozów płynnych wykorzystuje się standardowe opryskiwacze polowe (jedynym warunkiem, który musi spełniać opryskiwacz wykorzystywany do takich zabiegów jest odporność układu cieczowego na korozję). Tabele wydatków jednostkowych rozpylaczy odnoszą się najczęściej do czystej wody, tj. płynu o gęstości 1 kg/l (lub g/cm3). Tymczasem nawozy płynne są cięższe od wody, a więc charakteryzuje je wyższa gęstość. W efekcie, przy ciśnieniu ustawionym dla wody, wydatek rozpylaczy jest niższy.

Aby uzyskać zamierzoną dawkę płynnego nawozu na hektar, opryskiwacz należy skalibrować. Można dokonać tego dwoma sposobami.

Pierwszy sposób polega na korekcji ciśnienia cieczy w zależności od gęstości roztworu (tabela 1). Opryskiwacz kalibrujemy przy użyciu wody, tak aby otrzymać odpowiednią dawkę cieczy opryskowej na hektar. Następnie odczytujemy z tabeli, jakie ciśnienie należy ustawić aby zachować zamierzoną dawkę w trakcie wykonywania oprysku nawozem o danej gęstości.

Przykład: Jeśli przy użyciu wody ustalono dla danego opryskiwacza ciśnienie 2 barów, to w trakcie oprysku nawozem o gęstości 1,3 g/cm3 ciśnienie należy zwiększyć do 2,6 bara.


Drugi sposób polega na wyznaczeniu właściwej dawki cieczy (l/ha) lub wydatku rozpylacza (l/min) przy użyciu współczynnika przeliczeniowego k.

Dawkę cieczy obliczamy wg wzoru:

Qk = k x Q

gdzie:
Qk - skorygowana dawka cieczy [l/ha]
k - współczynnik korekcyjny (patrz: tabela 2.)
Q - dawka cieczy [l/ha]


Wydatek cieczy obliczamy wg wzoru:

qk = k x q

gdzie:
qk - skorygowany wydatek rozpylacza [l/min]
k - współczynnik korekcyjny (patrz: tabela 2.)
q - wydatek rozpylacza [l/min]


Przykład: Zamierzona dawka RSM-28 to 150 l/ha. Gęstość RSM-28 wynosi 1,28 g/cm3. Z tabeli 2. odczytujemy wartość współczynnika korekcyjnego k = 1,13 dla cieczy o gęstości 1,28 g/cm3 a następnie podstawiamy do wzoru:
Qk = 1,13 x 150 = 169,5
Skorygowana dawka cieczy wynosi 169,5 l/ha. Oznacza to, że jeżeli wykalibrujemy opryskiwacz aby rozlewał 169,5 l/ha wody, to przy tych samych parametrach (rozpylacze, ciśnienie, prędkość jazdy) otrzymamy dawkę 150 l/ha nazowu RSM-28.


Informacja o gęstości nawozu płynnego znajduje się w jego karcie charakterystyki. Jeśli jednak jej nie znamy, możemy ją zmierzyć przy pomocy zwykłego aerometru do sprawdzania gęstości elektrolitu w akumulatorach.

Podobał się artykuł? Podziel się!