Najczęściej roślinom dostarcza się makroelementów /azot, potas, fosfor, wapń/, nie mniej jednak nie wolno zapominać o dostarczaniu mikroelementów, które także wpływają na kondycję uprawy, a co za tym idzie oddziałują na jakość plonu.

Bardzo ważnym, niezbędnym dla życia roślin mikroelementem pokarmowym jest mangan. Pierwiastek ten jest regulatorem i stymulatorem wzrostu, aktywatorem wielu procesów enzymatycznych. Bierze udział w procesach przyswajania azotu i syntezy białek, syntezy witaminy C, oddychania i fotosyntezy. Jego niedobór powoduje spadek ogólnej kondycji uprawy, zaburza prawidłowy wzrost i rozwój roślin, powoduje występowania wielu chorób. Razem z żelazem odpowiada za reakcje redukcji azotanów i pozyskiwania azotu. Bierze udział w zapewnianiu trwałości chlorofilu, jego niedobór powoduje rozpad chlorofilu pod wpływem silnego światła.

Mangan jest uważany za najważniejszy katalizator w cyklu Krebsa. Przy niedostatku manganu ilość przyswajalnego dwutlenku węgla jest obniżona – obniżona zostaje intensywności fotosyntezy - odpowiednie zaopatrzenie roślin w mangan jest konieczne do prawidłowego rozwoju roślin i wydania wysokich plonów.

         W glebach mangan występuje w związkach mineralnych i organicznych, w minerałach pierwotnych pod postacią trudno rozpuszczalną i trudno przyswajalną dla roślin. Za czynny, przyswajalny przez rośliny, uważa się mangan rozpuszczalny, wymienny, jednak łatwo ulegający redukcji. Zawartość przyswajalnych form manganu i jego dostępność dla roślin uzależniona jest m.in. od odczynu gleby i jej uwilgotnienia. Utrudnionego pobierania i niedoborów manganu można spodziewać się na glebach zasobnych w żelazo i siarkę, jak i na silnie zasadowych lub świeżo wapnowanych - wapnowanie ogranicza przyswajalność manganu oraz wymywanie go w głębsze warstwy gleby. Niedobory manganu występują u roślin uprawianych na glebach obojętnych i zasadowych oraz torfowych i węglanowych. W glebach dobrze uwodnionych zawartość manganu przyswajalnego jest na ogół wyższa niż w glebach słabo uwodnionych. Spadek dostępności tego pierwiastka dla roślin towarzyszy także okresom suszy. Pobieranie manganu utrudnione jest także przy nadmiernej podaży potasu.