Zagospodarowanie tej masy budzi wiele wątpliwości wynikających z braku rzetelnych informacji dotyczących jej wpływu na plony roślin oraz właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb.

Często postrzegana jest ona przez społeczeństwo jako uciążliwy odpad, tymczasem jest to bardzo cenny produkt.

Cel - nawożenie

Podstawowym kierunkiem zagospodarowania masy pofermentacyjnej powinno być stosowanie jej w celach nawozowych. Przemawia za tym wiele argumentów. Przede wszystkim rodzaj i jakość naszych gleb. W Polsce dominują gleby lekkie, o niskim pH (gleby kwaśne i silnie kwaśne). Gleby takie charakteryzują się niską zdolnością sorpcji składników pokarmowych oraz małą retencją wodną. W związku z powyższym wymagają dopływu materii organicznej, która pozytywnie wpływa na wiele parametrów decydujących o wielkości uzyskiwanych plonów.

W gospodarstwach z produkcją zwierzęcą, w których stosowane są nawozy naturalne, następuje dopływ materii organicznej. W przypadku, gdy rolnicy oddają nawozy naturalne do biogazowni, powinni odbierać masę pofermentacyjną.

W gospodarstwach roślinnych jedynym źródłem materii organicznej często jest tylko słoma, w dobie energetycznego wykorzystania biomasy jest cennym źródłem energii i rolnicy wolą ją sprzedać zamiast przyorać.

W tej sytuacji masa pofermentacyjna jest bardzo cennym źródłem materii organicznej i powinna być w pierwszej kolejności uwzględniana w planach nawozowych gospodarstw.

Wartość nawozowa

Z punktu widzenia wartości nawozowych różnych materiałów odpadowych istotne są m.in. następujące właściwości: zawartość węgla (C), azotu (N), fosforu (P), potasu (K), stosunek C:N, decydujący m.in. o podatności materiałów organicznych na mineralizację, a także pH i zawartość mikroelementów, w tym metali ciężkich.

Analizując wszystkie wyżej wymienione parametry, można stwierdzić, że masa pofermentacyjna spełnia kryteria przydatności do nawożenia. Oczywiście podstawowym czynnikiem determinującym skład chemiczny pofermentu jest rodzaj użytych substratów w biogazowni. Z tego względu każda biogazownia produkuje zróżnicowaną masę. Na podstawie analizy reakcji zachodzących podczas fermentacji metanowej można jednak ogólnie określić właściwości fizykochemiczne masy pofermentacyjnej, a co się z tym wiąże - jej wartość nawozową.