Rozwój cywilizacji wiąże się z powstawaniem coraz to większych ilości odpadów, w tym także ścieków komunalnych. Również w Polsce ilość odpadów powstałych po oczyszczeniu ścieków komunalnych i przemysłowych corocznie ulega zwiększeniu. Istotnym problemem jest ich utylizacja. Główne sposoby zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w Polsce według danych GUS (2012) to wykorzystanie rolnicze (25,3 proc.), składowanie (27,9 proc.), rekultywacja (26,5 proc.), uprawa roślin przeznaczonych do produkcji kompostu (5,5 proc.) oraz spalanie (14,8 proc.). Komunalne osady ściekowe posiadają dużo substancji organicznej oraz są bogatym źródłem składników pokarmowych, dlatego też budzą zainteresowanie jako tani nawóz. Nawozem powszechnie stosowanym w rolnictwie jest obornik, ale ze względu na ograniczenie produkcji zwierzęcej i spadek pogłowia zwierząt zaczęto poszukiwać alternatywnych źródeł materii organicznej, którą można wprowadzać do gleby.

W Polsce udział gleb, klas bonitacyjnych od IV do VI, charakteryzujących się niską zawartością materii organicznej wynosi ok. 74 proc. Jednym ze sposobów poprawy ich właściwości jest stosowanie osadów ściekowych. Charakteryzują się one dużą zasobnością w składniki pokarmowe. Jednocześnie stosunek C:N wynosi 5,7-16,7:1, co sprawia, że nie dochodzi do okresowego blokowania roślinom dostępu azotu, przez rozwijające się mikroorganizmy glebowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osady przed opuszczeniem oczyszczalni są dokładnie analizowane pod względem sanitarnym, a także zawartości metali ciężkich. Zasady ich stosowania reguluje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21).

Przemiany składników pokarmowych pochodzących z nawozów mineralnych oraz organicznych są dobrze znane, natomiast kwestia ich dostępności i wykorzystania z substancji odpadowych, takich jak np. komunalne osady ściekowe, pozostaje w dalszym ciągu w sferze badań.

W ścisłych doświadczeniach, jakie przeprowadzono na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, oceniano efekty wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w uprawie kukurydzy na kiszonkę. Doświadczenie założono na polu utrzymywanym w monokulturze kukurydzy od 5 lat. Obiekt kontrolny stanowiły rośliny odżywiane przy zastosowaniu nawozów mineralnych. Natomiast osad ściekowy aplikowano corocznie wiosną, w dawce 10 t/ha suchej masy, oceniając również efekt następczy nawożenia osadami.