W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku bardzo wyraźnie obniżyły się dawki substancji organicznej i składników pokarmowych wprowadzanych do naszych gleb. Zjawisko to było wynikiem dużego wzrostu cen na nawozy mineralne oraz zmniejszenia pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza bydła, owiec i koni.

W latach 1996-2003 zmniejszyło się zużycie nawozów mineralnych, a w przeliczeniu na czysty składnik stosowano średnio o około 34 proc. mniej azotu oraz około 65 proc. mniej fosforu i potasu w stosunku do lat 1986-1990. W latach następnych nie zanotowano istotnych zmian w zaopatrywaniu gleb w składniki pokarmowe dla roślin.
 Sytuacja ta nie odbiła się wyraźnie na wielkości plonów roślin uprawnych. W glebach zmniejszyły się natomiast zasoby form przyswajalnych składników pokarmowych dla roślin. Zwiększył się wyraźnie areał gleb o niskiej i bardzo niskiej zawartości form przyswajalnych dla roślin fosforu i potasu. Jednocześnie niebezpiecznie zwiększa się areał gleb zakwaszonych. Obecnie ocenia się, że w Polsce mamy ponad 50 proc. gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych.

Dane te wskazują, że w dalszej perspektywie może nastąpić zmniejszenie żyzności i urodzajności gleb.
Obecnie w handlu i rolnictwie największe znaczenie mają mineralne nawozy wieloskładnikowe, które w większości zawierają azot, fosfor, potas oraz siarkę, której zaczyna brakować w glebach. Nawozy te mogą także zawierać pozostałe makroskładniki oraz mikroskładniki. Dlatego analizując ceny nawozów mineralnych wzięto pod uwagę tylko koszty związane z azotem, fosforem, potasem i siarką.
Nawozy azotowe oraz azot wchodzący w skład nawozów wieloskładnikowych produkowane są głównie z gazu ziemnego przy użyciu energii elektrycznej. Jest to najbardziej energochłonna produkcja spośród wszystkich nawozów mineralnych.
Do syntezy 1 tony amoniaku jako podstawowego substratu do produkcji nawozów mineralnych zawierających azot używa się co najmniej 970 m szesc. gazu ziemnego. Na początku 2005 roku 1000 m szesc. gazu ziemnego kosztowało 577 zł netto. W 2006 roku cena 1000 m szesc. tego surowca wahała się w granicach od 735 do 799 zł, a w 2007 roku cena netto wzrosła do 862 zł. Wzrost ceny w 2006 roku wyniósł około 37 proc., a w 2007 cena wzrosła o 49 proc. w stosunku do 2005 r. Na rok 2008 zapowiadana jest następna podwyżka ceny gazu na poziomie 10 proc.