Z uwagi na znaczenie i zakres merytoryczny tematyki, stanowiącej treść 18 zadań program ten będzie ważnym wyzwaniem dla pracowników IUNG-PIB. Daje on też możliwość szerokiej popularyzacji działalności Instytutu i rozszerzenia współpracy z praktyką.

Głównym celem Programu wieloletniego jest wspieranie działań administracyjnych w szczególności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce z uwzględnieniem zasad Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

W programie uwzględniono 18 zadań, pogrupowanych według następujących czterech priorytetów:
1) Dostosowywanie rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergię;
2) Analiza wpływu Wspólnej Polityki Rolnej i innych czynników kształtujących wykorzystanie przestrzeni rolniczej na środowisko;
3) Systemy wspierania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i jakości żywności;
4) Doskonalenie metod transferu wiedzy do doradztwa rolniczego.

Tematyka zadań uwzględnionych w Programie obejmuje najbardziej istotne aspekty nadzoru nad realizacją zasad WPR, kształtowaniem środowiska rolniczego i zrównoważonym rozwojem produkcji roślinnej. Nadzór ten w zakresie określonym specyfiką poszczególnych zadań wynika z obowiązujących aktów prawnych i dokumentów.

Zadania realizowane w ramach Programu są zgodne z dokumentami strategicznymi takimi jak: „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015", „Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE" oraz „Strategia Europa 2020". Będą one stanowiły wsparcie dla działań o istotnym znaczeniu dla rolnictwa i obszarów wiejskich Polski. Przewidziane do realizacji zadania mają duże znaczenie praktyczne, stanowiąc istotne wsparcie dla podejmowanych decyzji administracyjnych.

Wykonawcą Programu będzie IUNG-PIB w Puławach, który posiada unikalną bazę danych o środowisku rolniczym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska glebowego oraz o wpływie uwarunkowań przyrodniczych i agrotechniczno-organizacyjnych na wydajność produkcji rolniczej.

Wyniki realizacji zadań Programu będą wykorzystywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędy administracji państwowej i samorządowej na szczeblach centralnych i regionalnych, a także jednostki doradztwa rolniczego oraz producentów rolnych, mając duże znaczenie praktyczne oraz stanowiąc istotne wsparcie dla podejmowanych decyzji administracyjnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!