Już wielokrotnie pisaliśmy o zmianach dotyczących nawożenia w ramach wywiązania się z zobowiązań tzw. dyrektywy azotanowej. Omawialiśmy na podstawie projektu wyżej wymienionego programu m.in. okresy nawożenia, czy maksymalne dawki stosowania nawozów azotowych. Teraz przyszedł czas na ograniczenia wykorzystania nawozów, które tyczą się głównie zasad nawożenia na terenach o dużym nachyleniu, na glebach nasyconych wodą, zalanych, zamarzniętych lub pokrytych śniegiem, a także w pobliżu wód powierzchniowych.

Zasady te według projektu mają obowiązywać od 1 marca 2017 r.

Poniżej przedstawimy opisane zasady:

1. Zasady nawożenia na terenach o dużym nachyleniu

a. Na gruntach położonych na stokach, które są nachylone w kierunku wód powierzchniowych o więcej niż 10 proc. i znajdują się w odległości mniejszej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych należy:
- rozdzielić dawki nawozów zawierających azot, tak aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha,
- stosując nawozy zawierające azot na gruntach ornych dokonać bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorać lub wymieszać z glebą w ciągu 4 h od zastosowania nawozu, jednak nie później niż następnego dnia po zastosowaniu lub stosować je w okresach dużego zapotrzebowania roślin na azot,
- uprawiać pole/działki w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku stosując odkładanie skiby w górę stoku, o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie pola/działki lub przy zastosowaniu konserwujących systemów zapobiegających wymywaniu (np. uprawa uproszczona, pasowa, zerowa),
- wymóg ten nie dotyczy pól/działek mniejszych niż 1 hektar.

b. Na gruntach położonych na stokach, które są nachylone w kierunku wód powierzchniowych o więcej niż 10 proc. i znajdują się w odległości mniejszej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych, zakazuje się składowania i przechowywania nawozów zawierających azot.