Badania gleby na zawartość przyswajalnych składników pokarmowych, pH i innych właściwości między innymi można wykonać w Okręgowych Stacjach Chemiczno - Rolniczych.

Bardzo ważne jest odpowiednie pobranie próbek z pól produkcyjnych. Muszą one być jak najbardziej reprezentacyjne. Pobranie próbek powinno być poprzedzone pewną obserwacją. Chodzi tu głównie o zmienność glebową, która może być duża nawet w obrębie niewielkiego pola. W przypadku gdy pole jest duże i charakteryzuje się dużą mozaikowatością warto je podzielić na kilka części o podobnych właściwościach i traktować je oddzielnie. Jest to jednak duże utrudnienie podczas zabiegów nawozowych i mało kto praktykuje takie rozwiązania.

Innym mniej kłopotliwym sposobem jest uśrednianie na podstawie dużej ilości pojedynczych próbek. Jedna próba oddana do analiz powinna pochodzić z powierzchni ok. 1 ha i być mieszaniną pochodzącą od przynajmniej 20 próbek pojedynczych. Gdy dysponujemy polem w miarę jednorodnym polem powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną może wynosić na gruntach ornych do 4 ha.
Pojedyncze próbki pobiera się specjalnie stworzoną laską glebową Egnera Riehma z warstwy gleby 0- 20 cm. Można również wykonać to zwykłym szpadlem wycinając na głębokość 20 cm pionowy pasek gleby o grubości i szerokości około 3 cm, odpowiadający indywidualnej próbie pobranej laską. Do analizy wystarczy masa 0,5 kg gleby. Schemat pobierania można wybrać dowolny, ważne by odległości od poszczególnych prób były w miarę równomierne.

Próbek nie należy pobierać, na obrzeżach pola do 5 m, w miejscach po stogach i kopcach, w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc warto pobrać dodatkowe próby).

Odpowiednio przygotowane próbki właściwie oznaczone, wraz ze sporządzonym szkicem należy dokładnie zapakować (najlepiej w woreczek foliowy) i dostarczyć do Stacji osobiście lub przekazać za pośrednictwem pracownika terenowego OSCHR.

Badania glebowe należy wykonywać co najmniej raz na 4 lata. W przypadku oznaczania azotu mineralnego oraz siarki ze względu na dużą mobilność tych pierwiastków badania takie należy wykonywać za każdym razem przed planowanym nawożeniem tymi składnikami.