Rok 2011 był dla Z.Ch. „Police" S.A. rekordowy. Spółka osiągnęły zysk netto na poziomie 321 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 754 mln zł, które w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 36 proc. O osiągnięciu tak dobrych rezultatów zadecydowały zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zarząd „Polic" umiejętnie wykorzystywał sprzyjającą sytuację rynkową, jednocześnie zwiększając efektywność Zakładów. W 2011 roku „Police" zostały poddane gruntownej reorganizacji obejmującej wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, co zaowocowało radykalnym zwiększeniem rentowności i wzrostem przychodów we wszystkich grupach produktowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podsumowując miniony rok w spółce, zatwierdziło wszystkie sprawozdania oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki.

Akcjonariusze zdecydowali także, że zysk netto w wysokości 321 mln zł zostanie podzielony w ten sposób, że ponad 263 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostała część zysku - blisko 58 mln zł, zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego. Odbudowanie kapitału zapasowego wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo funkcjonowania spółki.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele 14 akcjonariuszy reprezentujących 81,61 proc. kapitału zakładowego spółki.

Podobał się artykuł? Podziel się!