Do kompetencji prezesa zarządu Pawła Jarczewskiego należy m.in. zarządzanie Grupą Kapitałową oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową. Prezes Spółki odpowiedzialny jest również za nadzór nad Centrum Biznesu Agro w Grupie Kapitałowej.


Prezes sprawuje również nadzór nad polityką informacyjną, komunikacją i wizerunkiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekształceniami strukturalno-własnościowymi oraz nad realizacją strategii i polityki personalnej w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Koordynuje również funkcje audytu wewnętrznego oraz reprezentuje Spółkę wobec jej Akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych.

Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse
Odpowiada za formułowanie i realizację strategii funkcjonalnych w nadzorowanych obszarach, przygotowywanie operacyjnych, rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, monitorowanie realizacji planów na poziomie wolumenowym i wartościowym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Wiceprezes Skolmowski sprawuje również nadzór nad finansami, polityką rachunkowości oraz zarządza ryzykiem finansowym i kredytowym w spółce dominującej i Grupie kapitałowej.

Od jego odpowiedzialności należy ponadto nadzór i koordynacja polityki kredytowej, zarządzanie, koordynacja i kontrola procesów planowania, budżetowania i controllingu, koordynacja sprawozdawczości publicznej i raportowanie zarządcze dla organów korporacyjnych spółki, nadzór nad procesami związanymi ze sprzedażą składników majątku finansowego oraz relacjami z inwestorami giełdowymi.

Krzysztof Jałosiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój
Odpowiada m.in. za: formułowanie i realizację strategii przyjętej dla Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej oraz przygotowywanie i wdrażanie wieloletnich planów rozwojowych
i inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Ponadto sprawuje nadzór operacyjny nad Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej w Grupie Kapitałowej, zarządza rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjuje działania poprawiające ich efektywność a także koordynuje politykę i programy badawczo - rozwojowe i ochronę własności intelektualnej, przemysłowej oraz transfer technologii w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Jałosiński odpowiedzialny jest także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty POLICE oraz kierowanie pracami jej zarządu - w ramach pełnionej odrębnie funkcji prezesa zarządu tej spółki.