Grupa Ciech zakończyła trzeci kwartał 2012 roku z przychodami w wysokości 1,065 miliarda złotych (wobec 1,018 miliarda w 3 kw. 2011 roku). EBITDA znormalizowana, po wyłączeniu wpływu nietypowych zdarzeń o charakterze jednorazowym, wzrosła o ok. 38 proc. do 91 mln złotych z 66 mln złotych dla tego samego kwartału roku 2011.

Poprawa wyników operacyjnych związana jest przede wszystkim ze wzrostem wolumenów i marż generowanych w segmencie sodowym. EBITDA segmentu sodowego w III kwartale wyniosła 85 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 21 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. W segmencie organicznym EBITDA po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniosła 6 mln złotych, wobec straty 17 mln w analogicznym okresie roku poprzedniego. Negatywnie na wyniki grupy wpłynęła sytuacja w segmencie agrochemicznym, za sprawą spadku cen kwasu fosforowego, przy jednoczesnym wzroście cen surowca i niekorzystnej relacji euro do dolara. Mimo dobrych wyników na sprzedaży krzemianów i produktów szklanych, znormalizowana EBITDA segmentów agro i krzem wyniosła 7 mln złotych, wobec 22 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 23 mln złotych wobec 33 mln złotych w roku ubiegłym, a wynik EBITDA 79 mln złotych wobec 89 mln złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek raportowanych wyników operacyjnych jest spowodowany głównie wydarzeniami jednorazowymi, które poprawiły wynik ubiegłego roku.

W trzecim kwartale 2012 roku program restrukturyzacji i poprawy efektywności Grupy wszedł w najbardziej intensywny etap. Prowadzone są jednocześnie procesy restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej, służące ograniczeniu kosztów i dalszemu porządkowaniu struktury aktywów Grupy. Równolegle opracowywane i wdrażane są rozwiązania służące poprawie efektywności działania zakładów i jednostek organizacyjnych. Ważnym elementem prowadzonej restrukturyzacji Grupy jest ograniczenie strat generowanych przez Zachem. W ostatnim tygodniu września zawarta została warunkowa umowa sprzedaży i przeniesienia aktywów związanych z segmentem TDI firmie BASF TDI za 43 mln euro. Dzięki tej transakcji poprawi się rentowność całej Grupy. Zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszym kwartale 2013 roku.