Potas jest niemal całkowicie związany z mineralną częścią gleby. Zawartość potasu całkowitego w glebach uprawnych waha się od 0,8 do 3 proc. i przeważnie jest niższa im gleba jest lżejsza. W przeliczeniu na 1 ha, w warstwie 0-20 cm może gleba zawierać nawet ponad 50 t potasu (K), jednak uzupełnianie rezerw dostępnego dla roślin potasu z ogólnych form tego składnika w glebie nie jest duża i z reguły nie przekracza 2 mg K2O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K2O/ha. Stąd konieczne jest dostarczanie potasu w formie nawozów.

Rośliny pobierają z potas w postaci jonów K+ i jest on zazwyczaj szybko pobierany w porównaniu z innymi jonami. Równie szybko jest transportowany do nadziemnych części roślin, głównie liści, a akumulacja potasu w liściach wymaga energii z oddychania. Potas jest ruchliwy, może wędrować zarówno w kierunku wierzchołka rośliny, jak i korzenia, a następnie przechodzić do gleby.

Przy pobieraniu aktywnego potasu przez rośliny następuje zmniejszenie jego zasobów w roztworze glebowym i jest on uzupełniany w roztworze głównie z fazy ruchomej. Potas aktywny zawarty w roztworze glebowym stanowi do 0,2 proc. form ogólnych tego pierwiastka czyli 80 kg/ha, potas wymienny stanowi 1-2 proc. form ogólnych, natomiast potas silnie związany z minerałami stanowi 90 proc. form aktywnych i przy bardzo małych ilościach potasu aktywnego i wymiennego może dojść do uwalniania pierwiastka z tej formy lub w wyniku wietrzenia minerałów zawierających potas.

Potas jest jednym z tych makroskładników, który reguluje podstawowe procesy przemiany materii i wzrostu, reakcje fosforylacyjne przebiegają jedynie w obecności jonów potasu. Ponadto akumulacja potasu w komórkach liści zwiększa ich siłę ssącą oraz hydratację biokoloidów. Dzięki temu woda jest lepiej utrzymywana przez komórki, następuje wówczas zmniejszenie transpiracji (niski współczynnik transpiracji) i rośliny lepiej pobierają wodę glebową. Rośliny niedostatecznie zaopatrzone w potas wykazują zwiększoną transpirację i mały w skutek tego turgor, co jest przyczyna ich zwiędłego wyglądu.