To już kolejna odsłona przepisów projektu „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” z 12 maja 2015 r. nad którym trwają jeszcze prace i może on jeszcze ulec zmianie. Nie mniej warto zapoznać się z jego założeniami. Przedstawiamy te związane z przechowywaniem nawozów naturalnych, ich zbyciem lub postępowaniem z odciekami. Poniżej podajemy treść poszczególnych punktów. Pierwszy dotyczy płyt i zbiorników, zapis ten planowo ma obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. prowadzących chów bądź hodowlę zwierząt.

Płynne i stałe nawozy naturalne należy przechowywać w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i ziemi. Prowadzący działalność rolniczą muszą zapewniać możliwość bezpiecznego dla środowiska przechowywania nawozów naturalnych (produkowanych w gospodarstwie lub przyjętych od innego gospodarstwa przez okres, gdy ich rolnicze wykorzystanie nie jest możliwe. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej pojemności szczelnych zbiorników na nawozy płynne oraz odpowiedniej powierzchni miejsc przechowywania nawozów stałych.

W przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce, obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Obowiązek posiadania zbiorników na płynne nawozy naturalne oraz miejsc przechowywania stałych nawozów naturalnych nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą posiadających do 2 DJP zwierząt, ale obsadzie nie większej niż 0,6 DJP/ha użytków rolnych wg stanu średniorocznego.

Zbycie nawozu naturalnego

Prowadzący działalność rolniczą, na podstawie pisemnej umowy, może przekazać część lub całość wytwarzanych w gospodarstwie nawozów innemu rolnikowi lub np. do biogazowni rolniczej. Przekazanie i przyjęcie nawozów naturalnych należy udokumentować na piśmie, poprzez wskazanie danych przekazującego i przyjmującego nawozy, rodzaj i ilość przekazywanych nawozów oraz daty/dat ich przekazania. Pisemne poświadczenie przekazania i przyjęcia nawozów naturalnych przekazujący i przyjmujący przechowują przez 3 lata od dnia jego sporządzenia (ma obowiązywać od 1 marca 2017 r. wszystkich rolników).