Dotychczas obowiązujące wymogi dotyczące wykonywania analiz glebowych u rolników realizujących pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone dotyczyły wykonywania podstawowych badań glebowych. Zawierały one oznaczenie odczynu gleby, zawartości przyswajalnych form potasu, fosforu i magnezu, ocenę potrzeb wapnowania.

Na ich podstawie doradcy rolnośrodowiskowi wykonywali plan nawożenia. W nowym PROW wykonywania analizy będzie musiało być poszerzone o analizę zawartości próchnicy glebowej. Przy czym takie badanie rolnik będzie musiał wykonać w pierwszym i ostatnim roku realizacji programu.

Próchnica ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania się zespołu właściwości gleby decydującego o jej żyzności. Należy zatem dbać o nią i prowadzić takie działania by jej zawartość nie spadała w glebie. Można to czynić na wiele sposobów między innymi poprzez odpowiednią konstrukcję zmianowania oraz stosowane nawozów naturalnych.

Jednym z założeń pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone to właśnie dbałość o środowisko glebowe. W nowym PROW 2014-2020 wprowadzono nowe wymogi, które w sposób wymierny będą przyczyniały się do wzrostu zawartości próchnicy w glebie.

Podstawą tego pakietu ciągle będzie odpowiednie zmianowanie i dobór roślin (przynajmniej 3 grupy upraw przez 5 lat trwania programu) oraz ograniczenie nawożenia. Nowe wymogi będą związane z obowiązkiem stosowania zabiegów poprawiających żyzność gleby takich jak: nawożenie obornikiem, przyoranie słomy, zasianie międzyplonu. Przy czym międzyplon musi być wysiany do 15.09 i utrzymany do końca lutego. Zabieg taki należy wykonać na każdej działce rolnej, przynajmniej raz w okresie programowania.

Ponadto, co roku w strukturze zasiewów będą musiały być zasiane przynajmniej 4 grupy upraw. Udział głównej uprawy, a także zbóż łącznie nie może przekroczyć 65 proc., jednocześnie udział każdej uprawy nie może być mniejszy niż 10 proc. powierzchni gruntów ornych.

Prawidłowa realizacja podstawowych praktyk w tym pakiecie takich jak: stosowanie zmianowania, wprowadzanie do gleby materii organicznej oraz zbilansowane nawożenie (potwierdzone realizacją sporządzonego wcześniej przed doradcę planu nawozowego) powinno skutkować tym, że w ostatnim roku programu zanotuje się wzrost zawartości materii organicznej w glebie, a więc i próchnicy.