UOKiK ustalił, że w umowach spółki zawieranych z niektórymi dystrybutorami znalazło się następujące postanowienie: Dystrybutor będzie sprzedawać produkty SCOTTS po cenach uzgodnionych z Firmą SCOTTS. Taka klauzula - mogąca oznaczać niedozwolone ustalanie cen odsprzedaży produktów przez dystrybutorów, widniała w kontraktach handlowych spółki już od 2003 roku. Scotts Poland zadeklarował zmianę zakwestionowanych umów z dystrybutorami, a prezes UOKiK zdecydowała o przyjęciu zobowiązania.

Za praktyki naruszające konkurencję grożą dotkliwe sankcje finansowe - nawet do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu przedsiębiorcy. Nie każda decyzja musi jednak zakończyć się sankcją pieniężną. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorca w trakcie postępowania może zobowiązać się do zmiany kwestionowanych praktyk. Prezes urzędu ma wówczas możliwość wydania decyzji, nakazującej wykonanie takiego zobowiązania. Dzięki temu możliwe jest szybsze wyeliminowanie skutków niedozwolonych działań. W 2010 r. UOKiK wydał 70 tego typu decyzji (dotyczyły one zarówno przypadków ograniczenia konkurencji, jak i naruszenia zbiorowych interesów konsumentów).

Ostatnia z nich została wydana w sprawie Scotts Poland - sprzedawcy nawozów i środków ochrony roślin (m.in. marek Substral, Magiczny Ogród). Wyżej wymieniona klauzula może oznaczać niedozwolone ustalanie cen odsprzedaży produktów przez dystrybutorów. Scotts Poland zadeklarował zmianę zakwestionowanych umów z dystrybutorami, a prezes UOKiK zdecydowała o przyjęciu zobowiązania. Pod uwagę wzięła m.in. fakt, że zakwestionowane warunki porozumienia nie były realizowane przez kontrahentów, spółka nie egzekwowała ich stosowania, a także zadeklarowała zaprzestanie niedozwolonych praktyk jeszcze na etapie postępowania wyjaśniającego. Prezes UOKiK wzięła również pod uwagę relatywnie niskie udziały rynkowe Scotts Poland.

Decyzja wydana przez prezes urzędu nakazuje Scotts Poland usunięcie zakwestionowanej klauzuli w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji z podpisanych umów i używanych wzorców umownych oraz niestosowanie podobnych postanowień w przyszłości. Spółka musi również informować o stopniu realizacji zobowiązania. W terminie 60 dni od otrzymania decyzji ma obowiązek przedstawić kopie zmienionych kontraktów. Ponadto przez trzy kolejne lata przedsiębiorca będzie przekazywał do UOKiK listę dystrybutorów oraz umowy ze wskazanymi przez organ antymonopolowy partnerami handlowymi. Przez ten sam okres do Urzędu będzie musiała być przekazywana każda zmiana wzoru umowy dotycząca cen odsprzedaży produktów.

Zdaniem UOKiK nałożone na przedsiębiorcę obowiązki pozwolą na skuteczne sprawdzenie, czy kwestionowane klauzule zostały przez Scotts Poland usunięte z umów z dystrybutorami. W przypadku niewykonania decyzji, możliwe jest jej uchylenie, a następnie stwierdzenie praktyki ograniczającej konkurencję i nałożenie kary w wysokości do 10 proc. rocznych przychodów.

Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!