Logiczne jest, że im większa ilość opadów, tym większe potencjalne straty składników pokarmowych. Jednakże trzeba mieć na uwadze fakt, że ilość opadów jest tylko jednym z czynników, które mają wpływ na ten proces. Pozostałe to m.in.: poziom rozkładu, składu granulometrycznego gleby, tj. kategorii agronomicznej, jej początkowego uwilgotnienia, pora roku, a także pokrycie gleby szatą roślinną, jak również poziom nawożenia.

SKŁAD GRANULOMETRYCZNY GLEBY

Kategoria agronomiczna gleby, a ściślej jej skład granulometryczny, decyduje między innymi o możliwości wchłaniania wody przez glebę (tab. 1). Po nasyceniu gleby wodą, co przebiega najszybciej w glebach lekkich (mają one najmniej koloidów glebowych, które mogą wiązać i gromadzić wodę), następuje pionowe przesiąkanie wody w jej głąb, a wraz z nią rozpuszczalnych składników pokarmowych. Przyjmuje się, że w warunkach klimatycznych Polski ilość opadów dochodzi do 600 mm na rok (taka ilość opadów w wielu regionach kraju w minionym roku została przekroczona). Z podanej ilości 25-50 proc. wody opadowej przemieszcza się średnio do głębokości 1 m, jednakże z dużym zróżnicowaniem w zależności od kategorii agronomicznej i rodzaju gleby (tab. 2). Warto również zwrócić uwagę na to, że w klimacie umiarkowanym występują okresy zarówno wilgotne, jak i suche, co sprawia, że w stosunkowo krótkim czasie może wystąpić znaczna ilość opadów, co nie tylko przekłada się na wymywanie składników pokarmowych, lecz także powoduje ich spływ powierzchniowy do zagłębień terenowych, rowów, jezior i rzek.

OKRYWA ROŚLINNA

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o ilości wymytych składników pokarmowych, jest pokrycie gleby szatą roślinną. Na podstawie szeregu badań ustalono, że wymywanie składników pokarmowych z gleb uprawnych występuje głównie poza okresem wegetacyjnym, a maleje wraz ze stopniem pokrycia powierzchni gleby uprawianą rośliną. Poszczególne gatunki roślin również mają wpływ na straty składników pokarmowych. W ogólnym ujęciu straty składników pokarmowych spod poszczególnych upraw można przedstawić następująco: warzywa > okopowe > zbożowe > trawy.

Chcąc ograniczyć straty składników pokarmowych poprzez wymywanie, warto rozważyć uprawę poplonów ścierniskowych, aby gleba znajdowała się bez okrywy roślinnej p rzez jak najkrótszy okres.

WYSOKOŚĆ NAWOŻENIA