Z.Ch „Police" S.A. osiągnęły w III kwartale 2011 r. zysk netto na poziomie 44 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 587 mln zł, które w stosunku do analogicznego okresu z 2010 roku wzrosły o 12 proc. Za 9 miesięcy bieżącego roku Spółka wypracowała zysk przekraczający 164 mln zł, przy przychodach niespełna 1,9 mld zł.

- Dobre wyniki „Polic" to zarówno rezultat sprzyjających uwarunkowań rynkowych, jak i konsekwentnej realizacji założonych działań restrukturyzacyjnych i głębokich zmian w działalności spółki - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu Z.Ch. „Police" S.A. - Pierwsze efekty przynosi także wejście Zakładów Chemicznych „Police" S.A. do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

- W trzecim kwartale bieżącego roku wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 70 mln zł, a za 9 miesięcy bieżącego roku jest to już 241 mln zł - powiedział Wojciech Naruć, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. - To już czwarty kwartał z rzędu, który kończymy z zyskiem, a drugi, na koniec którego wypracowujemy dodatni kapitał obrotowy - podkreślił.

Wśród czynników, które wpłynęły na uzyskanie przez Spółkę znaczących korzyści finansowych znalazła się realizacja wyższych cen sprzedaży przy jednoczesnym zwiększeniu marż sprzedażowych oraz znaczne osłabienie złotego, które poprawiło rentowność transakcji zagranicznych i ograniczyło dostępność nawozów importowanych na polskim rynku.

Widoczne już są pierwsze efekty wynikające z wejścia Zakładów Chemicznych „Police" S.A. do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. We wrześniu „Police" uruchomiły drugą linię produkcyjną amoniaku, która była dłuższy okres wyłączona z eksploatacji.

Korzyści są również widoczne w obszarze finansów Spółki. Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę płynności finansowej Zakładów Chemicznych „Police" S.A. było obniżenie zadłużenia i związanych z nim kosztów finansowych. Wynikało to w szczególności ze spłaty powstałych w latach 2009-2010 zobowiązań wobec PGNiG S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego, jak również z korzystniejszych warunków finansowania oferowanych przez banki Grupie Kapitałowej.